Kurier.BB – Gazeta Miejska
Co może rada osiedla?
Co może rada osiedla?

Rada osiedla to organ pomocniczy gminy. Oznacza to, że nie może działać we własnym imieniu, a jedynie występować do władz gminy ze swoimi postulatami.

Nie może też mocą własnych działań nabywać praw ani zaciągać zobowiązań. Nie oznacza to jednak, że kompetencje rady osiedla są znikome. Dobrze działająca rada może mieć wpływ na wiele spraw związanych z funkcjonowaniem osiedla. 
Od nowej kadencji - decyzją Rady Miejskiej – rady osiedla otrzymują większe kompetencje. Zgodnie ze statutami poszczególnych osiedli w Bielsku-Białej do kompetencji rad osiedli należą: 
 1. uchwalanie propozycji do projektu budżetu Miasta w części dotyczącej osiedla;
 2. dysponowanie środkami finansowymi wydzielonymi w budżecie na potrzeby osiedla;
 3. formułowanie pod adresem Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta postulatów określających potrzeby, opinie i dążenia mieszkańców osiedla;
 4. występowanie do Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta z wnioskami oraz opiniami dotyczącymi realizacji zadań Miasta na terenie osiedla;
 5. współpraca w zakresie planowania przestrzennego:
  • zgłaszanie postulatów, opinii, uwag i zastrzeżeń do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obejmujących obszar osiedla, przed przystąpieniem do ich sporządzenia,
  • opiniowanie projektów uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub Studium uwarunkowań i kierunków obejmujących obszar osiedla,
  • wnioskowanie do Prezydenta Miasta bądź Rady Miejskiej o sporządzenie i zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie działania osiedla,
  • zgłaszanie wniosków do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących obszar osiedla,
 6. wydawanie opinii w sprawach przekazanych przez Radę Miejską, Prezydenta Miasta i miejskie jednostki organizacyjne;
 7. opiniowanie planów budowy dróg gminnych o znaczeniu lokalnym, na etapie projektowania,
 8. opiniowanie stałych zmian organizacji ruchu dla dróg gminnych o znaczeniu lokalnym,
 9. opiniowanie planów tworzenia, łączenia, podziału, likwidacji lub przekształcenia miejskich jednostek organizacyjnych na terenie Osiedla,
 10. opiniowanie planów łączenia, likwidacji, zmiany przebiegu linii komunikacyjnych na terenie Osiedla,
 11. opiniowanie planów zmian lokalizacji, budowy nowych lub likwidacji dotychczasowych przystanków komunikacyjnych na terenie Osiedla,
 12. opiniowanie zgłaszanych w ramach Budżetu Obywatelskiego projektów przewidzianych do realizacji na terenie Osiedla,
 13. opiniowanie planów sprzedaży w drodze przetargu gruntów położonych na terenie Osiedla.
 
Organem każdego osiedla (w Bielsku-Białej jest ich 30) są 15-osobowe rady, które wybierali będziemy w najbliższą niedzielę. Dodatkowo rada spośród swojego grana wybiera 4-osobowy zarząd osiedla, który jest organem wykonawczym, czyli wykonuje postanowienia mieszkańców i rady. Wybory do rad osiedli to ważne wydarzenie w lokalnym życiu samorządowym. Zachęcamy Państwa do poznania kandydatów do swoich rad osiedli i świadomego wyboru.
 
Czytaj także:
Zobacz także:
 


Lista Samorząd to nie sam urząd
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama