Bielsko-Bia??a chroni klimat

Na wrze??niowej sesji Rada Miejska upowa??ni??a prezydenta Jaros??awa Klimaszewskiego do podpisania Porozumienia Burmistrz??w w sprawie klimatu i energii.

Jest to mi?dzynarodowe porozumienie, którego g??ównym celem jest ograniczenie emisji CO2 do atmosfery. Podczas dyskusji nad t? spraw? przedstawiciele Urz?du Miasta zaprezentowali wiele nowych istotnych informacji o dzia??aniach bielskiego samorz?du na rzecz ograniczenia emisji zanieczyszcze?? w mie??cie. 
Do najwa??niejszych dzia??a?? podj?tych dotychczas przez samorz?d mo??na zaliczy? wspólny zakup energii elektrycznej przez instytucje miejskie, wykorzystanie biogazu w oczyszczalni ??cieków w Komorowicach, gruntowna modernizacja sieci ciep??owniczej TK Therma, termomodernizacj? 85% budynków publicznych oraz dofinansowanie 4600??m2 instalacji solarnych na budynkach prywatnych i publicznych. 
Obecnie obowi?zuj?ce plany zak??adaj? kontynuacj? najwa??niejszych dzia??a??, przedstawionych w tabeli 1. 
 
Od pocz?tku obecnej kadencji w??adz miasta szybko przyrasta liczba zlikwidowanych starych pieców w?glowych. Proces likwidacji ??róde?? smogu na przestrzeni lat ilustruje tabela nr 2.
 
 
W obecnej kadencji ponad dwukrotnie wzros??a kwota przeznaczona w bud??ecie na dzia??ania antysmogowe: z 4 mln z?? w 2018 do ponad 8 mln w 2020. Na najbli??sze trzy lata przewidziany jest rekordowy wzrost wydatków antysmogowych, które maj? wynie??? ponad 20 mln rocznie. Kwota ta obejmuje uciep??ownienie zasobów komunalnych przez Therm?, wymian? pieców w zasobach Zak??adu Gospodarki Mieszkaniowej, monitoring i kontrol?, program os??onowy Miejskiego O??rodka Pomocy Spo??ecznej dla osób zmieniaj?cych ??ród??o ogrzewania i dop??aty do wymiany pieców w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji (PONE). 
 
W przysz??ym roku rusza równie?? – odr?bnie finansowany – program dop??at do Odnawialnych ??róde?? Energii (OZE – fotowoltaika i pompy ciep??a), w ramach którego w ci?gu dwóch lat planuje si? dofinansowanie do ok. 1000 nowych instalacji. Inne warte zauwa??enia dzia??ania proklimatyczne to program ma??ej retencji „BB ??apie deszcz” (po 2 mln z?? rocznie w latach 2020-23) i projekt GRAD, zak??adaj?cy powstawanie „zielonych dachów” i „??yj?cych ??cian”. 
 
Wszystkie te dzia??ania zak??adaj? efekt d??ugofalowy, wieloletni, ale ju?? teraz mo??na zauwa??y? pozytywny wp??yw proekologicznej polityki miasta na stan ??rodowiska, a co za tym idzie na jako??? ??ycia w Bielsku-Bia??ej. Zdecydowanie zmala??a liczba dni z przekroczeniem dopuszczalnego poziomu zanieczyszczenia powietrza py??em PM10, co ilustruje tabela 3. 
 
 
Przyst?pienie do Porozumienia Burmistrzów, do czego upowa??ni??a prezydenta Jaros??awa Klimaszewskiego bielska Rada Miejska, jest równoznaczne z d???eniem do redukcji emisji CO2 o co najmniej 40% do roku 2030. Obecnie porozumienie zrzesza ponad 10 tysi?cy miast z ca??ego ??wiata, w tym 78 z Polski.
red
 
W tek??cie wykorzystano dane z prezentacji Wydzia??u Ochrony ?rodowiska Urz?du Miejskiego, przedstawionej na sesji Rady Miejskiej 22  wrze??nia 2020 r.
 


© 2018-2021 Gazeta Miejska Kurier.BB
Wszelkie Prawa zastrzeżone