G??usi dzi─?kuj─? i prosz─?

8 wrze??nia przewodnicz─?cy Rady Miejskiej Janusz Okrzesik oraz radni spotkali si─? z przedstawicielami bielskich ??rodowisk os??b g??uchych i niedos??ysz─?cych.

Osoby nies??ysz─?ce i maj─?ce problemy ze s??uchem dzi─?kowa??y za wprowadzenie t??umaczenia na j─?zyk migowy do transmisji obraz sesji Rady Miejskiej. Pierwsza taka transmisja, na wniosek radnej Stowarzyszenia Niezale??ni.BB Ma??gorzaty Zar─?bskiej, mia??a miejsce 25 sierpnia. Jak zapewni?? przewodnicz─?cy bielskiej Rady Miejskiej Janusz Okrzesik t??umaczenia b─?d─? ju?? sta??ym elementem transmisji obrad radnych. 
Podczas spotkania poruszono tak??e inne problemy ??rodowiska osób g??uchych i niedos??ysz─?cych, których w Bielsku-Bia??ej jest ponad trzy tysi─?ce. Niestety nie maj─? one instytucjonalnego
wsparcia, gdy?? Polski Zwi─?zek G??uchych zaprzesta?? jaki?? czas temu swej dzia??alno??ci w naszym mie??cie. 
Jak zauwa??yli obecni na spotkaniu przedstawiciele osób maj─?cych problem ze s??uchem, od pewnego czasu wi─?cej zrozumienia dla ich problemów przejawiaj─? w??adze miasta. Do tej pory nie uda??o si─? jednak rozwi─?za─? wa??nych problemów ??rodowiska, takich jak pozyskanie lokalu, z którego mogliby korzysta─? codziennie, utworzenie w Urz─?dzie Miejskim stanowiska do obs??ugi osób niepe??nosprawnych z prawdziwego zdarzenia czy uruchomienie w naszym mie??cie gabinetu dentystycznego dla osób z niepe??nosprawno??ci─? umys??ow─?.
Przewodnicz─?cy Rady Miejskiej Janusz Okrzesik, który ju?? wcze??niej zna?? problemy ??rodowiska, zapewni??, ??e w miar─? mo??liwo??ci samorz─?du b─?dzie stara?? si─? pomóc w rozwi─?zaniu przedstawionych problemów. – Nie b─?dzie to jednak ??atwe, gdy?? samorz─?d nie ma wp??ywu na wiele z poruszanych tematów - mówi?? podczas spotkania Okrzesik. Przyk??adem jest organizacja gabinetu dentystycznego dla osób z niepe??nosprawno??ci─? umys??ow─?. – Przeprowadzili??my w tej sprawie ju?? wiele rozmów, jednak ??aden z gabinetów nie chce si─? podj─?─? us??ugi na warunkach proponowanych przez NFZ - t??umaczy Przewodnicz─?cy Rady Miejskiej. 
jar
 


┬ę 2018-2021 Gazeta Miejska Kurier.BB
Wszelkie Prawa zastrze┼╝one