B─?d─? kontrole

Bielszczanie, kt??rzy unikaj─? p??acenia za odbi??r odpad??w lub zani??aj─? swoj─? op??at─? za ??mieci, mog─? spodziewa─? si─? w pa??dzierniku kontroli i grzywny.

Warto wi─?c z??o??y─? korekt─? deklaracji ??mieciowej. Wysoko??─? op??aty ??mieciowej w Bielsku-Bia??ej kszta??tuje wiele czynników, na które Urz─?d Miejski nie ma wp??ywu. Jednym z nich jest liczba osób uwidocznionych w deklaracji ??mieciowej. Jak si─? okazuje, jest w mie??cie grupa mieszka??ców w ogóle unikaj─?cych z??o??enia deklaracji lub te?? zani??aj─?cych liczb─? osób w gospodarstwie domowym, a co za tym idzie - op??at─? za odbiór odpadów komunalnych. Miasto rozpoczyna wi─?c kontrol─? deklaracji ??mieciowych wobec osób, co do których zachodzi podejrzenie zani??ania op??aty za odbiór odpadów. 
 
- Najpierw dajemy szans─? mieszka??com. Do ko??ca wrze??nia ka??dy ma mo??liwo??─? z??o??enia nowej deklaracji lub aktualizacji deklaracji do stanu faktycznego – mówi?? na sesji Rady Miejskiej Bielska-Bia??ej 25 sierpnia zast─?pca prezydenta Piotr Kucia. - Po tym terminie urz─?dnicy rozpoczn─? wzywanie w??a??cicieli nieruchomo??ci oraz weryfikacj─? danych zawartych w deklaracjach.
Statystyka pokazuje, ??e na jednego mieszka??ca obj─?tego system gospodarowania odpadami przypada ??rednio 320 kg odpadów komunalnych rocznie. Wytypowano ju?? 51 czerwonych punktów, w których ilo??─? ??mieci jest niewspó??mierna do liczby zamieszkuj─?cych je osób.
- Wiemy, ile ??mieci ??rednio wytwarza mieszkaniec miasta w skali roku i widzimy, ile ??mieci powstaje w tych punktach. Mówimy o punktach, bo chodzi o domy jednorodzinne, ale tak??e o nieruchomo??ci wielolokalowe - wyja??ni?? Piotr Kucia. 
 
Warto przypomnie─?, ??e gdy obowi─?zany nie z??o??y deklaracji o wysoko??ci op??aty lub te?? przedstawi dane nieprawdziwe, zani??aj─?ce op??at─?, mo??liwe jest na??o??enie na niego grzywny na podstawie ustawy o utrzymaniu czysto??ci i porz─?dku w gminach. Korzystaj─?c ze swoich uprawnie??, organ gminy ma kierowa─? do s─?du wnioski o na??o??enie grzywny i to s─?d b─?dzie orzeka?? jej wysoko??─?. Zgodnie z kodeksem wykrocze??, grzywna wynie??─? mo??e nawet 5Ô??tys. z??.
 
??ród??o: UM Bielsko-Bia??a


┬ę 2018-2021 Gazeta Miejska Kurier.BB
Wszelkie Prawa zastrze┼╝one