Nowa strategia dla miasta

Strategia Rozwoju Miasta to najwa??niejszy dokument, uchwalany przez Rad─? Miejsk─?.

Wskazuje on cele rozwoju miasta, sposoby realizacji tych celów oraz sposoby mierzenia efektów. Strategia to nadrz─?dny plan z którego wynikaj─? plany dzia??ania w poszczególnych sferach ??ycia miasta. Dlatego  jego tre??─?, pomimo du??ego poziomu ogólno??ci, ma tak donios??e znaczenie dla samorz─?du.
Obecnie w Bielsku-Bia??ej obowi─?zuje Strategia, uchwalona w 2012 roku, lecz jej czas dobiega ko??ca. Na listopadowej sesji Rady Miejskiej radni b─?d─? dyskutowa─? nad przygotowywan─? przez Prezydenta Miasta uchwa??─?, okre??laj─?c─? procedur─? pracowania nowej Strategii, tym razem na lata 2021-2030. Uchwa??a b─?dzie zawiera─? szczegó??owy tryb i harmonogram prac, w tym konsultacji spo??ecznych. 
 
W odpowiedzi na interpelacj─? radnych klubu Niezale??ni.BB, zast─?pca prezydenta Przemys??aw Kami??ski poinformowa??, i?? w proces budowy nowej strategii b─?d─? zaanga??owani lokalni liderzy ze ??rodowisk gospodarczych, naukowych, kulturalnych i organizacji pozarz─?dowych. Do wspó??pracy zostan─? te?? zaproszeni przedstawiciele wszystkich klubów radnych. Przewiduje si─? te?? zorganizowanie kilku warsztatów dotycz─?cych wyodr─?bnionych najwa??niejszych problemów miasta (ze wzgl─?du na sytuacj─? epidemiologiczn─? warsztaty mog─? odbywa─? si─? online). Na zako??czenie odb─?d─? si─? otwarte spotkania z udzia??em mieszka??ców oraz radnych. 
 
Data rozpocz─?cia i tempo prac jest uzale??nione od post─?pów w pracach nad strategi─? rozwoju województwa ??l─?skiego, gdy?? oba dokumenty musz─? by─? ze sob─? zgodne. 
 
red


┬ę 2018-2021 Gazeta Miejska Kurier.BB
Wszelkie Prawa zastrze┼╝one