Bielskie drogi

Kierowcy narzekaj─? na nieustanne korki i z??y stan dr??g, Prezydent Miasta twierdzi, ??e Bielsko-Bia??a posiada jeden z najnowocze??niejszych uk??ad??w drogowych.

Tymczasem prawda le??y zapewne gdzie?? po??rodku. Przyjrzeli??my si─? stanowi bielskich dróg. Oto nasz raport.
 
Z pewno??ci─? na bielskich drogach sporo si─? dzieje. Korzystaj─?c z nich na co dzie?? nie dostrzegamy cz─?sto zmian, które nast─?pi??y w perspektywie 20 czy 30 lat. Okazj─? do podsumowania drogowych inwestycji by??o obchodzone niedawno 25-lecie Miejskiego Zarz─?du Dróg. W??ród najwa??niejszych inwestycji instytucja zarz─?dzaj─?ca drogami w naszym mie??cie wymieni??a: 
  • przebudow─? ul. Partyzantów na wysoko??ci Apeny,
  • poszerzenie ul. ??ywieckiej od ul. Krakowskiej do ul. Poniatowskiego,
  • poszerzenie skrzy??owania ul. 3 Maja z ul. Wa??ow─?,
  • budow─? drugiego pasa jezdni ul. Lwowskiej,
  • budow─? ronda kompaktowego na skrzy??owaniu ulic Komorowickiej, Kwiatkowskiego i Czerwonej,
  • poszerzenie ul. Cieszy??skiej na Hulance,
  • przebudow─? skrzy??owania ulic ??ywieckiej, Krakowskiej, Stoja??owskiego i Lipnickiej,
  • budow─? odcinka ul. Andersa i po??─?czenie jej z ul. Partyzantów,
  • rozpocz─?cie budowy ronda kompaktowego na skrzy??owaniu ulic Cieszy??skiej, Szarotki i Stawowej.
  • stworzenie systemu ITS dostosowuj─?cy kierowanie ruchem do jego nat─???enia.
Je??li dodamy do tego jeszcze otwart─? w 2011 roku pó??nocno-wschodni─? obwodnic─? miasta budowan─? ze ??rodków rz─?dowych, lista wygl─?da imponuj─?co. Czy jednak rzeczywi??cie uk??ad drogowy Bielska-Bia??ej jest jednym z najnowocze??niejszych w kraju?
 
Wielka Cieszy??ska zamiast ??─?cznika
Zdaniem wielu kierowców nie wszystkie inwestycje by??y trafione. Przyk??adem z ostatnich lat mo??e by─? trwaj─?ca ca??y czas przebudowa ulicy Cieszy??skiej.  Potrzeba przebudowy tej ulicy nie budzi??a najmniejszych w─?tpliwo??ci. Jej skala ju?? jednak tak. Wybrano bowiem do realizacji wariant najdro??szy i najbardziej ingeruj─?cy w przestrze??. Ten sam efekt (udro??nienie ruchu miejskiego) mo??na by??o osi─?gn─?─? taniej i w sposób bardziej przyjazny dla mieszka??ców Wapienicy i osiedli wzd??u?? ulicy. Przebudowa ulicy Cieszy??skiej doskonale ilustruje pewien problem z funduszami europejskimi: poniewa?? s─? to do??─? „??atwe pieni─?dze”, wiele inwestycji planowanych jest w taki sposób, by pozyska─? jak najwi─?ksze dofinansowanie, a nie ??eby w najbardziej racjonalny sposób rozwi─?za─? dany problem. 
 
Ulica Cieszy??ska – najwi─?ksza inwestycja drogowa ostatnich kilku lat w Bielsku-Bia??ej.
 
Tymczasem cz─???─? ??rodków przeznaczonych na rozbudow─? Cieszy??skiej mo??na by??o przeznaczy─? na rozwi─?zanie innego, równie wa??nego – a zdaniem niektórych wa??niejszego – problemu drogowego w naszym mie??cie, jakim jest po??─?czenie wschód-zachód w ??ródmie??ciu Bielska-Bia??ej. Przeprowadzona w 2013 roku przebudowa ulic PCK i 1 Maja oraz remont ulicy Stoja??owskiego nie rozwi─?za??y tego problemu. Tymczasem przez poch??oni─?cie olbrzymich ??rodków na przebudow─? Cieszy??skiej na kilka lat zaniechano przygotowania do budowy ulicy zwanej Nowopiekarsk─?, która mia??a po??─?czy─? ulic─? Lwowsk─? i Piekarsk─? z ulic─? Warszawsk─?. Plany realizacji tej drogi, przed??u??onej a?? do ulicy Krakowskiej, od??y??y dopiero w tym roku. Jej realizacja mo??liwa b─?dzie dopiero za ??adnych par─? lat.  
 
Nie tylko drogi
Pod koniec 2018 r. wdro??ony zosta?? ITS, czyli Inteligent Transport System, jeden z elementów  smart city – inteligentnego miasta. Celem jego dzia??ania jest sprawniejsze zarz─?dzanie ruchem oraz lepsze informowanie u??ytkowników, a tak??e bezpieczniejsze, bardziej skoordynowane i „inteligentniejsze” korzystanie z sieci transportowych. Zdania o jego dzia??aniu w??ród bielskich kierowców s─? podzielone. O ile na g??ównych ci─?gach komunikacyjnych obs??ugiwanych przez ITS (m.in. o?? Warszawska–Partyzantów–Bystrza??ska) ruch zosta?? usprawniony, to p??ynno??─? ruchu na drogach dojazdowych do wymienionych wcze??niej ulic zosta??a zmniejszona. Przyk??adów podawa─? mo??na wiele, o czym przekona─? si─? mo??na przegl─?daj─?c opinie kierowców w internecie. – Najbardziej podoba mi si─? prawoskr─?t z ka??dego kierunku. Czerwone, nic nie jedzie, nagle puszczaj─? ca??y ruch w poprzek i wtedy dla nas strza??ka. Za sygnalizator zd─???─? wjecha─? 2 auta i czekaj─? a?? b─?dzie da??o si─? w??─?czy─?. Nagle pusto, mogliby wszyscy jecha─? ale nie, teraz jest czerwone... – pisze pan Aleksander, a jego opinia nie jest odosobniona.
 
Brak konsultacji
Tak??e same inwestycje drogowe maj─? wiele mankamentów. Przyk??adem mo??e by─? odwodnienie oddanej niedawno do u??ytku ulicy Krakowskiej czy rozwi─?zania przyj─?te podczas remontu ulicy ??ywieckiej. W sprawie tego ostatniego, tu?? po jego zako??czeniu, Rada Osiedla Mikuszowice Krakowskie przekaza??a Miejskiemu Zarz─?dowi Dróg kilkana??cie uwag. Zosta??y one zebrane od mieszka??ców podczas konsultacji.
 
Podczas remontu ulicy ??ywieckiej w Mikuszowicach Krakowskich zlikwidowano pas, którym bezpiecznie mog??y porusza─? si─? rowery. W zamian wykonano, ci─?gn─?ce si─? wzd??u?? ca??ej ulicy, ma??o potrzebne wysepki na ??rodku drogi. 
 
Przewodnicz─?cy Rady Osiedla Mikuszowice Krakowskie Andrzej Kubica podkre??la, ??e cz─???ci zg??aszanych problemów mo??na by??o unikn─?─?, gdyby projekt przebudowy zosta?? skonsultowany z lokaln─? spo??eczno??ci─? jeszcze przed jej rozpocz─?ciem. Jako przyk??ad podaje likwidacj─? podczas przebudowy pasa pomi─?dzy jezdni─? a chodnikiem, po którym bezpiecznie mog??y porusza─? si─? rowery. W zamian wykonano, ci─?gn─?ce si─? wzd??u?? ca??ej ulicy, ma??o potrzebne wysepki na ??rodku drogi. Teraz rowerzy??ci poruszaj─? si─? jezdni─?, co utrudnia ruch samochodów i nie jest zbyt bezpieczne, szczególnie dla dzieci.
 
Czas na drogi lokalne  
Mimo mankamentów na g??ównych drogach miasta wydaje si─?, ??e najgorsza sytuacja panuje obecnie na niewielkich drogach osiedlowych. Realizacja kilku du??ych inwestycji drogowych spowodowa??a, ??e na te mniejsze najnormalniej zabrak??o ju?? pieni─?dzy. Wszystko wskazuje wi─?c na to, ??e poza wspomnian─? wcze??niej ulic─? Nowopiekarsk─? w??adze miasta skupi─? si─? w najbli??szych latach na remoncie i przebudowie dróg na bielskich osiedlach.
 
Ulica Lipnicka zostanie przed??u??ona w kierunku ko??cio??a.
 
Przyk??ady takiego dzia??ania zaobserwowa─? ju?? mo??na w Lipniku, gdzie  powstaje nowy odcinek ul.Ô??Lipnickiej pod obwodnic─?, w kierunku ko??cio??a. Przygotowywany jest tak??e gruntowny remont wa??nej dla tej dzielnicy ulicy Polnej (wi─?cej o dzia??aniach w Lipniku piszemy na stronie 7).
 
Jaros??aw Zi─?ba
 
Zobacz te??:
 


┬ę 2018-2021 Gazeta Miejska Kurier.BB
Wszelkie Prawa zastrze┼╝one