Wybieramy projekty Bud??etu Obywatelskiego 2021

21 wrze??nia rozpocz─???o si─? g??osowanie nad projektami Bud??etu Obywatelskiego 2021.

Do etapu g??osowania zakwalifikowa??o si─? 6 projektów ogólnomiejskich oraz 44 projekty osiedlowych. G??osowa─? mo??na na jeden projekt ogólnomiejski i jeden projekt osiedlowy z osiedla, na którym mieszka g??osuj─?cy.
 
Tegoroczne g??osowanie trwa od 21 wrze??nia i zako??czy si─?  do 5 pa??dziernika (w??─?cznie). W tym roku ponownie b─?dzie mo??na g??osowa─? na dwa sposoby:
  • za po??rednictwem elektronicznego formularza g??osowania dost─?pnego na platformie internetowej pod adresem www.obywatelskibb.pl w zak??adce „G??osowanie”
  • bezpo??rednio tj. za pomoc─? kart do g??osowania.
Z uwagi na trwaj─?cy stan epidemii, rekomendowane  jest g??osowanie elektroniczne jako najszybsza i najwygodniejsza metoda udzielenia poparcia ulubionym projektom. 
W bie??─?cej edycji mo??na odda─? g??os na jeden projekt osiedlowy w osiedlu, którego jest si─? mieszka??cem i na jeden projekt ogólnomiejski.
 
Osoby g??osuj─?ce on-line wchodz─? na stron─? internetow─? obywatelskibb.pl i klikaj─? w zak??adk─? „G??osowanie” lub klikaj─? w baner widoczny na górze strony z napisem „Trwa g??osowanie! Zapraszamy do wyboru projektów i oddania swojego g??osu »” a nast─?pnie wybieraj─? projekty, którym chc─? udzieli─? poparcia. Obok tytu??u ka??dego dopuszczonego do g??osowania projektu jest widoczny przycisk „Wybieram!”. Jego klikni─?cie przenosi bezpo??rednio do formularza g??osowania on-line. 
G??osuj─?c elektronicznie nale??y przygotowa─? i poda─? swoje imi─? i nazwisko, adres zamieszkania (w przypadku g??osowania na projekt osiedlowy rozwijana lista ulic zostanie zaw─???ona tylko do tych, które przynale??─? do danego osiedla), dat─? urodzenia, a tak??e posiada─? czynny numer telefonu komórkowego w dowolnej sieci, który pos??u??y do potwierdzenia oddanego
g??osu. Trzeba te?? pami─?ta─?
o zaznaczeniu wymaganego o??wiadczenie i zgody na przetwarzanie danych osobowych w procedurze ustalania wyników g??osowania.
Tradycyjne karty do g??osowania b─?d─? wydawane mieszka??com Bielska-Bia??ej wy??─?cznie w „Punktach g??osowania”. Samorz─?d uruchomi?? dwa takie punkty, karty mo??na uzyska─? w Biurze Obs??ugi Interesanta Urz─?du Miejskiego (plac Ratuszowy 6) oraz w Centrum Organizacji Pozarz─?dowych przy Pl. Opatrzno??ci Bo??ej w Bia??ej.
Punkt g??osowania w Urz─?dzie czynny jest  codziennie w godzinach pracy UM, za?? punkt w Centrum Organizacji Pozarz─?dowych od poniedzia??ku do ??rody od 8:00 do 16:00, w czwartek od 8:00 do 19:00, za?? w pi─?tek od 8:00 do 15:00. 
 
G??osowanie przeprowadza si─? zawsze, nawet wówczas, gdy w danym osiedlu zosta?? zg??oszony i pozytywnie zweryfikowany tylko jeden projekt. Za wybrany do realizacji uznaje si─? projekt osiedlowy, który uzyska?? kolejno najwi─?ksz─? ilo??─? g??osów o ile uzyska?? poparcie co najmniej 2% mieszka??ców danej dzielnicy.
– Bud??et obywatelski cieszy si─? spor─? popularno??ci─? w??ród bielszczan, poniewa?? daje mo??liwo??─? osobistego wp??ywu na wydawanie publicznych pieni─?dzy. Zapraszam do g??osowania, mo??na potem obserwowa─? post─?py zwyci─?skiego projektu, to naprawd─? du??a satysfakcja – zach─?ca Janusz Okrzesik, przewodnicz─?cy Rady Miejskiej. 
 
Wyniki g??osowania poznamy najpó??niej 20 pa??dziernika. Zwyci─?skie projekty realizowane b─?d─? w roku 2021.  
red


┬ę 2018-2021 Gazeta Miejska Kurier.BB
Wszelkie Prawa zastrze┼╝one