Kurier.BB – Gazeta Miejska
Komu i jak pomagamy?

Podczas majowej sesji Rady Miejskiej przedstawiona została informacja o zasobach pomocy społecznej w roku 2019.

Wynika z niej, że w ubiegłym roku z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej skorzystało 2,6% bielszczan – 4 479 osób z 2 559 rodzin. Osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej było 1 234. Dane te oznaczają, że liczba korzystających z pomocy nieznacznie spadła - o 232 osoby z 82 rodzin. Trudna sytuacja życiowa osób i rodzin będąca powodem  ubiegania się o pomoc społeczną wynikała najczęściej z: długotrwałej lub ciężkiej choroby (1.392 osób/rodzin), niepełnosprawności (1.050 osób/rodzin), ubóstwa (860 osób/rodzin), bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego (486 rodzin) oraz alkoholizmu (337 rodzin).
Pomoc i wsparcie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w postaci świadczeń pieniężnych uzyskały w 2019 roku 1 164 rodziny, zaś w postaci świadczeń niepieniężnych 964 rodziny. Odpłatność miasta za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dotyczyła 384 osób. W mieście funkcjonowało również 8 asystentów rodziny, którzy objęli swoją opieką 108 rodzin.
Ze świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania skorzystało 420 osób (99.326 świadczeń na kwotę 3.187.544 zł). Na rok 2020 przyjmuje się, że potrzeby z tego zakresu pomocy będą obejmować 441 osób (104.292 świadczenia na kwotę 3.346.912 zł). Ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych w miejscu zamieszkania (to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) skorzystało 69 osób (4.266 świadczeń na kwotę 170.924 zł). Przyjmuje się, że w 2020 r. potrzeby z tego zakresu usług będą utrzymywać się na podobnym poziomie.
 
Więcej na Rodzinę 500+
Zdecydowanie wzrosły wydatki na program Rodzina 500+. Wynika to ze zmian wprowadzonych od 1 lipca 2019 r., zgodnie z którymi  świadczenie przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Liczba pobierających w ubiegłym roku świadczenie wyniosła 18 739 rodzin co oznacza wzrost o 7 578 rodzin (40 proc. w odniesieniu do 2018 r.) Całkowita kwota wypłacona na świadczenia Rodzina 500+ wyniosła 124 740 178 zł i w porównaniu z rakiem poprzednim wzrosła o 41 404 187 zł. 
 
Mniej zasiłków rodzinnych
Zasiłek rodzinny w 2019 roku pobierało 3 521 rodzin . Oznacza to, że w stosunku do 2018 roku liczba ta zmalała o 447 rodzin (13 proc.). Całkowita kwota wypłaconego świadczenia w formie zasiłku rodzinnego wyniosła 11 704 746 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim zmalała o 1 029 569 zł.
 
Inne świadczenia
MOPS wypłacał również inne świadczenia, m.in. jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia się dziecka - 351 świadczeń (23 6631 zł), jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - 986 świadczeń (986.000 zł), świadczenie pielęgnacyjne – 5 515 świadczeń (8 707 219 zł), różne rodzaje zasiłków pielęgnacyjnych - 42 558 świadczeń (8 061 874 zł); zasiłek dla opiekuna - 230 świadczeń (141 080 zł); świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 231 osób, liczba rodzin 856 (5 526 179 zł); opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego - 551 osób (355 690 zł); opłacenie składki ubezpieczenia społecznego - 646 osób (1 921 805 zł).
 
Piecza zastępcza
W 2019 r. MOPS wypłacał także dodatek wychowawczy w rodzinnej pieczy zastępczej dla 148 rodzin na łączną kwotę 1 267 120 zł. Realizowano także dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego wypłacanego w trzech placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego dla 85 dzieci na łączna kwotę 211 779 zł.
 
Stypendia i zasiłki szkolne
Poza wypłatą dodatków energetycznych oraz mieszkaniowych MOPS wypłacał również w 2019 r. stypendia i zasiłki szkolne. Przyznano ich na łączną kwotę 233 034,35 zł, w tym 226 234,35 zł stypendiów szkolnych i 630 021 zł zasiłków szkolnych. 194 stypendia szkolne przyznano 98 rodzinom, wypłacono 11 zasiłków szkolnych.
 
Sytuacja demograficzna
Wpływ na rodzaj świadczonych usług społecznych mają z pewnością zmiany demograficzne. W 2019 roku 17,2 proc. mieszkańców było w wieku przedprodukcyjnym, 58,5 proc. - w wieku produkcyjnym, a 24,3 proc. w wieku poprodukcyjnym. W ciągu ostatniej dekady nastąpił znaczny wzrost zarówno liczby osób w wieku poprodukcyjnym, jak i udziału tej kategorii w całej populacji. Prognoza do roku 2035 wskazuje na stały wzrost udziału osób w wieku powyżej 80 lat, który na koniec tego okresu ma wynieść w województwie śląskim 7,6 proc., natomiast w całej Polsce 7,2 proc.
 
Jarosław Zięba
 
Materiał opracowano na podstawie raportu „Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019” przygotowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama