Kurier.BB – Gazeta Miejska
Rewolucja w sieci połączeń

O tym, że bielska komunikacja miejska daleka jest od ideału wiedzą wszyscy, którzy mieli okazję korzystać z transportu miejskiego w innych polskich miastach.

Dlatego od początku kadencji samorządu przygotowywane są zmiany w jej funkcjonowaniu. Jak na razie ograniczyły się one jednak przede wszystkim do zmiany zasad funkcjonowania Miejskiego Zakładu Komunikacji, który przekształcony został z zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego. Przed nami kolejne zmiany. Co przyniosą one bielszczanom?
Forsowana przez poprzedniego prezydenta – Jacka Krywulta – opinia, że do nowoczesnej komunikacji wystarczy nowoczesny tabor, niestety nie jest prawdą. Przyjazna dla mieszkańców komunikacja opiera się przede wszystkim na dobrej siatce połączeń oraz częstotliwości i niezawodności kursowania autobusów.  
 
Przestarzała sieć połączeń
Tymczasem funkcjonujące w Bielsku-Białej sieć połączeń stworzona została ponad 20 lat temu – w połowie lat 90. poprzedniego wieku. Od tego czasu zmiany były jedynie kosmetyczne. 80% linii komunikacji miejskiej przebiega przez centrum miasta, a co trzecia linia w podstawowym wariancie trasy dociera wyłącznie w okolice Dworca Głównego PKP. Jedynie 4 linie średnicowe (na 22 linie tego typu), tj. 4, 15, 23 i 28 łączą ze sobą główne osiedla mieszkaniowe, czyli  Os. Złote Łany/Langiewicza, Os. Polskich Skrzydeł, Os. Wojska Polskiego, Os. Beskidzkie i Os. Karpackie. Niewielka jest też częstotliwość kursowania – ponad 50% linii kursuje rzadziej niż co 60 minut.
 
Optymalizacja rozkładów
Dlatego planowane obecnie zmiany dotyczyć mają przede wszystkim optymalizacji sieci połączeń komunikacji miejskiej oraz synchronizacji rozkładów jazdy linii kursujących wspólnymi ciągami komunikacyjnymi. 
Oferta MZK ma zostać dostosowana do potrzeb przewozowych pasażerów oraz oczekiwań mieszkańców poprzez zapewnienie wysokiej częstotliwości kursowania autobusów, dojazdu do placówek oświatowych, zakładów pracy czy centrów handlowych.
Proponowane zmiany zostaną wprowadzane w dwóch płaszczyznach:
zmiany w układzie sieci komunikacyjnej (wydłużenia/skrócenia linii, likwidacja linii nierentownych, zmiana tras przejazdów, pętli końcowych);
optymalizacja – synchronizacja rozkładów jazdy obszarowa i liniowa (główne rejony transportowe miasta (Osiedla) oraz podstawowe ciągi komunikacyjne).
Zmiany mają zapewnić wysoką częstotliwość odjazdów poprzez synchronizację rozkładów jazdy linii kursujących wspólnymi odcinkami tras oraz zastosowanie powtarzalnych końcówek godzin odjazdów, tak aby były one łatwe do zapamiętania przez pasażerów. 
Przygotowywany projekt zakłada wprowadzanie kategoryzacji linii ze względu na częstotliwości kursowania oraz dopasowanie ich znaczenia w systemie komunikacyjnym.
 
Kategorie linii
W docelowym układzie komunikacyjnym proponuje się wydzielenie linii podstawowych, na których opierać się będzie trzon sieci komunikacyjnej (linie charakteryzujące się wysokimi częstotliwościami kursowania) oraz linii uzupełniających (takt co 30 minut), dodatkowych (takt co 60 minut) i pozostałych/szczytowych. Proponowana kategoryzację obecnych linii przedstawiona jest w ramce obok.
Optymalizacja rozkładów jazdy ma na celu wyeliminowanie powszechnego obecnie zjawiska „stadnych odjazdów”, a zarazem poprawę efektywności sieci transportowej poprzez osiągnięcie lepszego skoordynowania poszczególnych linii komunikacyjnych na głównym ciągu komunikacyjnym: ul. Cieszyńska – ul. Piastowska – ul. 3 Maja – ul. Partyzantów oraz optymalizacja obszarowa na terenie poszczególnych rejonów transportowych miasta (m. in. osiedla: Złote Łany/Langiewicza, Karpackie/Beskidzkie, Lipnik, Wapienica, Sarni Stok, Hałcnów), jak również uruchamianie połączeń na ciągach komunikacyjnych, na których autobusy kursują wyłącznie w dni robocze oraz zwiększenie częstotliwości kursowania na liniach obsługujących tereny rekreacyjne.
Zmiany mają także doprowadzić do większej czytelności układu linii poprzez łączenie kilku linii w jedną oraz likwidację linii nieefektywnych.
 
Nie chcemy przesiadek
W przeprowadzonej analizie zasadności wprowadzania zmian dla poszczególnych liniach komunikacyjnych dokonano porównania wielkości podaży do popytu oraz analizowano wpływ każdej linii z osobna pod kątem odgrywanej roli w przepływie potoków pasażerskich w odniesieniu do całego systemu komunikacyjnego. Wyniki badań wykazały, iż dla 13,2% ankietowanych mieszkańców przy wyborze komunikacji zbiorowej jedną z najistotniejszych cech jest bezpośredniość połączeń.
Z tego względu nie rozpatrywano wariantu linii w układzie pierścienia, po którym pojazdy kursują z wysoką częstotliwością oraz dowożących linii promienistych, jako że wymagałyby one jednej lub dwóch przesiadek w większej liczbie połączeń niż ma to miejsce obecnie. Układ, oparty na liniach średnicowych przy optymalnym planowaniu, nie zmusza do więcej niż jednej przesiadki oraz umożliwia więcej połączeń bezpośrednich niż w przypadku linii promienistych.
red
 
Docelowe kategorie linii autobusowych
 
Linie podstawowe
– podstawowe pierwszego rzędu (kursujące cały dzień co 15 min.)
– podstawowe drugiego rzędu (kursujące co 15 minut w godzinach szczytu)
1, 4, 10
2, 3, 6, 8, 11, 30+50
 
Linie uzupełniające
– kursujące co 30 minut w godzinach szczytu
7, 13, 15, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 35, 35L, 35S, 50, 51, 57
 
Linie dodatkowe
– kursujące co 60 minut w godzinach szczytu
12, 16, 17, 18, 25, 31, 33, 35, 52, 56
 
Linie pozostałe
szkolne, szczytowe, nocne
D, 9, 19, 29, 36, N1, N2
 
Zobacz też:

 


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama