Kurier.BB – Gazeta Miejska
Tych projektów już nie zrealizują

Sporo komentarzy wywołał opublikowany w styczniowym numerze Kuriera.BB materiał „12 zaległych projektów”.

Opisaliśmy w nim kilkanaście projektów budżetu obywatelskiego Bielska-Białej wybranych do realizacji w latach 2014-2019, a do dziś niezrealizowanych. Okazało się, że lista ta była niepełna!
Dzięki informacji jednego z naszych czytelników dowiedzieliśmy się, że na sporządzonej przez sekretarza miasta Igora Klisia liście zabrakło zadania pn. “Budowa skatepark’u jako części przyszłego Parku Rekreacyjno - Wypoczynkowego pomiędzy Osiedlem Wojska Polskiego a Osiedlem Kopernika”, które zgodnie z wolą bielszczan zrealizowane miało być w roku 2016. Jak wyjaśnił nam rzecznik Urzędu Miejskiego Tomasz Ficoń, za pominięcie projektu w omawianym zestawieniu odpowiadają Wydziały Urzędy Miejskiego i miejskie jednostki organizacyjne, które są realizatorami poszczególnych projektów. 
Jak zapewnił nas rzecznik Ratusza lista poza omówionym wyżej projektem zawiera - wg najlepszej wiedzy Urzędu – wszystkie zadania, które nie zostały dotąd zrealizowane.
Analizując pismo sekretarza Klisia zauważyliśmy także, że nie było w nim zawartej informacji o tym, kiedy część zaległych projektów będzie realizowana. Po zglębieniu tematu okazało się, że co najmniej cztery projekty nie zostaną zrealizowane w ogóle.  
Jednym z zadań budżetu obywatelskiego, które nie doczeka się realizacji jest  opisywana powyżej budowa skatepark’u pomiędzy osiedlami Wojska Polskiego i Kopernika. Powodem zaniechania jego realizacji  były wysokie koszty. Jak poinformował nas Urząd Miejski projektant wycenił budowę skatepark’u na poziomie 1,3 mln zł, tymczasem zgodnie z ustalonymi zasadami budżetu obywatelskiego wartość projektu nie mogła przekroczyć kwoty 500 tys. zł brutto. Zdaniem urzędu wysoki koszt budowy obiektu wynika z konieczności wykonania infrastruktury towarzyszącej zadaniu (dojazdy, chodniki, oświetlenie). Wpływ na wysoki poziom kosztów zadania ma również przewidziana we wniosku z budżetu obywatelskiego lokalizacja obiektu w miejscu, gdzie jest bardzo duże nachylenie terenu, co generuje duże koszty jego niwelacji. 
Innym z projektów, który nie zostanie zrealizowany jest „Dokończenie remontu sali rehabilitacyjnej w Zakładzie Aktywności Zawodowej” z roku 2015. Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ miasto Bielsko-Biała nie mogło wykonać inwestycji nie mając tytułu prawnego do realizacji robót oraz inwestowania środków w obiekcie będącym własnością Skarbu Państwa. 
Realizacji nie doczeka się także zadanie z roku 2018 – „Parking poniżej Szkoły Podstawowej nr 20 Os. Złote Łany”. Jak poinformował nas Tomasz Ficoń, Miejski Zarząd Dróg przygotował projekt wykonawczy,  postępowanie przetargowe na to zadanie i zawarł umowę na realizację zadania, jednak budowę parkingu uniemożliwiła decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nie zezwalająca na wycinkę drzew kolidujących z budową parkingu.
Ostatnim z porzuconych projektów budżetu obywatelskiego jest „Budowa Mini-Miasteczka Ruchu Rowerowego na Osiedlu Beskidzkim”, która miała być realizowana w ramach budżetu obywatelskiego w roku 2019. Jak się okazało po sporządzeniu kosztorysu inwestorskiego realizacja zadania wymagała poniesienia nakładów wyższych niż posiadane środki przewidziane na zadanie osiedlowe, jakim był projekt. Koniecznym stało się także przeprowadzenie niwelacji terenu oraz wywóz dużej ilości gruzu, a także zabezpieczenia terenu ogrodzeniem od strony skarpy, czego wcześniej nie planowano. Z uwagi na opisane okoliczności projekt został zaniechany.
Jak zapewniły rzecznik Urzędu Tomasz Ficoń „projekty nie doczekały się do tej pory realizacji, co nie oznacza, iż w przyszłości nie mogą być realizowane z innych niż budżet obywatelski źródeł finansowania i dodatkowo przy uwzględnieniu ewentualnych innych lokalizacji”.
Losy opisanych projektów pokazują, że problemy z późniejszą realizacją wynikają ze złego oszacowania kosztów lub wymogów formalnych, jak chociażby  własności terenu, na którym realizowany ma być projekt. Na problem ten rok temu uwagę zwracali radni Niezależnych.BB. To właśnie na ich wniosek od 2020 roku zaostrzony został proces weryfikacji projektów jeszcze przed ich zatwierdzeniem do powszechnego głosowania. Czy zmiana ta przyniesie efekt, przekonamy się za kilka miesięcy, podczas realizacji zadań budżetu obywatelskiego wybranych przez bielszczan do realizacji w zeszłorocznym głosowaniu.
Także w zeszłym roku Rada Miejska chciała wprowadzenia tzw. puli prezydenckiej. Miały to być środki, z których realizowana mogła być dopłata do projektu – w razie konieczności – do 10% pierwotnych kosztów. Niestety zapisy te nie weszły w życie, gdyż zostały zakwestionowane przez Wojewodę Śląskiego.
Jarosław Zięba


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama