Kurier.BB – Gazeta Miejska
Takich wydatków jeszcze nie było!

17 grudnia Rada Miejska przyjęła budżet Bielska-Białej na rok 2020.

Za przyjęciem uchwały budżetowej głosowało z klubu Wspólnie dla Bielska-Białej oraz Niezależnych.BB Dochody miasta wyniosą 1,428 miliarda złotych, zaś wydatki po raz pierwszy w historii Bielska-Białej przekroczą 1,5 miliarda złotych i wyniosą dokładnie 1,569 mld. Deficyt, pokryty kredytem, ma wynieść 141,5 mln złotych.
Budżet Bielska-Białej na rok 2020 to pierwszy budżet przygotowany w całości przez służby wybranego w 2018 roku prezydenta Jarosława Klimaszewskiego. 
Przygotowując budżet gmina borykała się z wieloma problemami, o których pisaliśmy na łamach naszej gazety. Samorządy, w tym bielski, realizują coraz więcej zadań, nie otrzymując w zamian odpowiedniej rekompensaty finansowej z budżetu państwa. Od bieżącego roku dodatkowo dochody budżetu zostały uszczuplone ze względu na obniżenie podatku PIT, którego część stanowi źródło dochodów gminy. – Mimo tych problemów, dzięki gospodarności bielszczan, przedstawiamy budżet, który zapewnia dalszy rozwój miasta – mówił prezentując projekt budżetu podczas sesji Rady Miejskiej prezydent Jarosław Klimaszewski.
Przyjęty przez Radę Miejską budżet ma zapisane dochody na poziomie 1,428 miliarda złotych. Wydatki będą o 141,5 miliona wyższe, a deficyt pokryty zostanie z zaciągniętego kredytu bankowego. 
Tradycyjnie największy udział w budżecie miasta mają wydatki na edukację. W roku 2020 wyniosą one ponad 450 milionów złotych, czyli 28,68% wszystkich wydatków miasta.
Po raz kolejny znaczący będzie także udział wydatków inwestycyjnych. W przyszłym roku wyniosą one 420 milionów złotych. Najwięcej z tej puli pochłoną inwestycje drogowe, głównie przebudowa ulic Cieszyńskiej oraz Żywieckiej i Krakowskiej. Kolejną z dużych inwestycji będzie rozbudowa Bielskiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego.
W budżecie znajdują się nie tylko wielomilionowe inwestycje, lecz także niewielkie, choć nie mniej ważne pozycje. Na przykład miasto wyda 462 000 zł na nieodpłatną pomoc prawną dla obywateli, 82 000 zł na zwalczanie narkomanii i… 4 100 zł na obronę cywilną.
red
 

Po raz pierwszy:

 • wydatki budżetu przekroczą 1.5 mld zł;
 • wyemitowane zostaną obligacje komunalne; będzie to jednak emisja zamknięta, dla banków, związana z finansowaniem wkładu własnego do projektów realizowanych z udziałem funduszy europejskich;
 • budżet zakłada, że nie zostaną wykonane w 100% dochody miasta z podatku PIT (od osób fizycznych), prognozowane przez Ministerstwo Finansów;
 • obniżono podatek: niestety, tylko ten od środków transportowych (płacą go przedsiębiorcy posiadający ciężarówki służące do działalności gospodarczej)

Najważniejsze dochody

 • 296 mln zł z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)
 • 32,4 mln zł z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)
 • 15,2 mln zł z podatku od czynności cywilno-prawnych
 • 157 mln z podatku od nieruchomości
 • 4,5 mln zł z podatku od środków transportowych
 • 4,4 mln zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • 6,4 mln zł z dywidend ze spółek miejskich
 • 6,2 mln zł  z tytułu sprzedaży mienia komunalnego
 • 3 mln zł z opłat za użytkowanie wieczyste
 • 173 mln zł z funduszy europejskich na budowę dróg (dokończenie inwestycji Krakowska/Żywiecka oraz Cieszyńska)
 • 40 mln zł z funduszy europejskich na rozbudowę Bielskiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego
 • 176 mln zł z budżetu państwa na Program 500+
 • 277,6 mln zł z subwencji ogólnej z budżetu państwa (przede wszystkim jest to tzw. subwencja oświatowa na utrzymanie szkół)
 • 46,7 mln zł dotacji na zadania pomocy społecznej
 • 19 mln dotacji na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej
 • 50 mln zł z opłaty za gospodarowanie odpadami
 
Przychody budżetu
 • Kredyty, pożyczki, emisja obligacji – 240,5 mln zł (z tego 141,5 na pokrycie deficytu)

Najważniejsze wydatki

 • 457,7 mln zł – szkoły, przedszkola, świetlice szkolne i inne zadania edukacyjno-wychowawcze
 • 4,8 mln zł – żłobki
 • 77,4 mln zł – inwestycja w szpitalu miejskim
 • 16,7 mln zł – domy pomocy społecznej
 • 59, 2 mln zł – lokalny transport zbiorowy (komunikacja publiczna)
 • 42,7 mln zł – pomoc społeczna (bez wsparcia rodziny)
 • 171,2mln zł – Rodzina Plus (500+)
 • 41,3 mln zł – świadczenia rodzinne
 • 7,3 mln zł – rodziny zastępcze
 • 120 mln – drogi wojewódzkie (głównie Cieszyńska oraz Żywiecka/Krakowska)
 • 70,5 mln zł – drogi gminne i powiatowe 
 • 25,6 mln zł – drogi krajowe
 • 65,7 mln zł – wydatki bieżące w Urzędzie Miejskim (głównie płace)
 • 50,2 mln zł – gospodarka odpadami
 • 13 mln zł – oczyszczanie miasta
 • 9,5 mln zł – utrzymanie zieleni
 • 10,1 mln – oświetlenie uliczne
 • 38,3 mln zł – kultura (w tym teatry 8,7 mln, biblioteki 8,6 mln)
 • 40,3 mln zł – kultura fizyczna
 • 2 mln zł – promocja miasta
 • 7,7 mln zł – Straż Miejska
 • 19,2 mln zł – Państwowa Straż Pożarna
 • 10,2 mln zł  – obsługa długu (m.in. odsetki)
 • 2,3 mln zł – izba wytrzeźwień
 
 
 

 


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama