Kurier.BB – Gazeta Miejska
Zadowolenie, ale…

Na zlecenie samorządu Bielska-Białej Instytut Badań Samorządowych przeprowadził w sierpniu tego roku „Badanie opinii i potrzeb mieszkańców Bielska-Białej”.

Z opublikowanych niedawno wyników ankiety wynika, że bielszczanie są zadowoleni z miejsca, w którym żyją. Na opinii o swoim mieście znalazło się jednak kilka rys. Zapraszamy do zapoznania się z naszą analizą wyników badań.
Bielszczanie są zadowoleni z warunków życia w naszym mieście. Aż 47,69% pytanych odpowiedziało, że są bardzo zadowoleni, a niewiele mniej – 43,14% – że raczej zadowoleni. Choć poziom zadowolenia wśród kobiet i mężczyzn jest bardzo podobny (90,77% wskazań u kobiet i 90, 92 u mężczyzn), to panowie w znacznie większym stopniu wskazali odpowiedź „bardzo zadowolony” - 52,97% wobec 43,13% pań. Kobiety były znacznie ostrożniejsze w wyrażaniu swojej opinii – opcję „raczej zadowolona” wybrało 47,64%wobec 37,95% takich wskazań u mężczyzn.
Podobnie ma się sprawa w przypadku grup wiekowych. O ile (poza grupą mieszkańców w wieku 25-34 lat) poziom zadowolenia waha się między 90 a 95 %, to różnice w odpowiedzi „bardzo zadowolony” są już znaczne. Najwięcej takich wskazań było w grupie osób najmłodszych (18-24 lata) - aż 75,36%. Najrzadziej odpowiedź „bardzo zadowolony:” wskazywali bielszczanie w wieku 45-54 – 38,14%. Ciekawostką jest również fakt, że zdecydowanie najmniej zadowolonych z warunków życia w Bielsku-Białej jest mieszkańców w wieku 25-34 lata. Wynik 84,38% to o 5% mniej w pozostałych grupach wiekowych.
Niezadowolonych z warunków życia w naszym mieście jest zdecydowanie mniej, tylko 3,52 % (w tym 3,14% raczej niezadowolonych i 0,38% bardzo niezadowolonych). Co ciekawe, aż 5,65% ankietowanych nie miało w tej sprawie zdania. 
 

Zadowoleni z kultury, rekreacji i oświaty

Na dobrą ocenę warunków życia w stolicy Podbeskidzia składa się przede wszystkim dobra ocena usług kulturalnych, dostęp do obiektów i terenów sportowo-rekreacyjnych czy dostęp do usług oświatowych. To właśnie te dziedziny życia bielszczanie oceniali najlepiej. 
 
 
Ofertę kulturalną za zdecydowanie dobrą uznało 41,95 % mieszkańców naszego miasta, a za dobrą – kolejne 38,62%. Co ciekawe, nikt z 500 pytanych nie ocenił tej sfery życia zdecydowanie źle. Drugą dziedziną, w której nikt nie odpowiedział „bardzo źle” jest dostęp do obiektów i terenów sportu i rekreacji. Tutaj ocen bardzo dobrych było 36,68%, a dobrych – 41,56%). Trzecią dobrze ocenioną sferą życia w Bielsku-Białej jest oświata. Dostęp do usług oświatowych dla dzieci pozytywnie oceniło 77,79% bielszczan (31,83 - zdecydowanie dobrze, a 45,96% - raczej dobrze). Na kolejnych miejscach znalazły się tereny zielone i środowisko naturalne z 72,13% osób zadowolonych (34,73% - zdecydowanie i 37,40% - raczej zadowolonych), rynek pracy – 68,53% (23,91% zdecydowanie zadowolonych i 44,62% raczej zadowolonych) i jakość usług w urzędach i instytucjach – 66,5% (21,72% - zdecydowanie i 44,78% raczej zadowolonych).
Na końcu listy znalazły się jakość komunikacji publicznej z 63,05% osób zadowolonych (22,8% zdecydowanie i 40,25% raczej zadowolonych) oraz infrastruktura drogowa. Ta ostatnia dziedzina była jedyną, z której zadowolonych jest mniej niż 50% bielszczan (45,59%). Zdecydowanie zadowolonych z jakości dróg jest w Bielsku-Białej 13,85% mieszkańców, zaś raczej zadowolonych – 31,74%. Niski poziom zadowolenia nie oznacza jednak, że jest to źle oceniana sfera życia. Zdecydowanie źle drogową infrastrukturę oceniło 8,22% bielszczan, zaś raczej źle - 14,52%. Powyżej 10% ocen negatywnych uzyskała jeszcze tylko jakość komunikacji publicznej (11,43%, z czego 4,98% zdecydowanie złych i 6,45% raczej złych).
 

Jakich działań oczekujemy?

W badaniu bielszczanie mogli także wskazać działania, których oczekują od władz miasta. Należało wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi w każdym z obszarów przedstawionym przez organizatorów badania: atrakcyjność miasta, drogownictwo i komunikacja miejska, edukacja, usług komunalne, ochrona środowiska, estetyka i czystość, kultura, oferta sportowo-rekreacyjna i gospodarka mieszkaniowa. 
 
Zdaniem mieszkańców Bielska-Białej najbardziej potrzebnym działaniem w Bielsku-Białej powinna być walka ze smogiem, którą wskazało 3/5 bielszczan. O tym, że stan środowiska leży bielszczanom na sercu świadczy także odpowiedź, która znalazła się na drugim miejscu: podłączenie budynków komunalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej. 
Innym z problemów dostrzeganych przez bielszczan jest potrzeba modernizacji elewacji kamienic w centrum miasta. O tym, że estetyka i czystość miasta są dla bielszczan ważnym problem świadczy także fakt, że wysoko w zestawieniu znalazły się: zwiększenie częstotliwości wywozu odpadów (52,64%) oraz zwiększenie liczby koszy na śmieci i częstotliwości ich oczyszczania (47,68%).
Ponad połowa mieszkańców naszego miasta (52,77%) zwróciło także uwagę na potrzebę wykorzystania stadionu miejskiego na wydarzenia estradowe. 
Wydaje się, że poważnym mankamentem badania jest fakt, że nie zapytano mieszkańców o ich potrzeby związane ze służbą zdrowia. Tym bardziej, że właśnie ta dziedzina życia znalazła się na pierwszym miejscu wśród odpowiedzi na pytanie Które Pana/Pani zdaniem obszary powinny być szczególnie wspierane w naszym mieście? Każdy z odpowiadających mógł wskazać w tym zakresie 3 dziedziny. Ochronę i profilaktykę zdrowia wskazało aż 41,73% bielszczan. Na kolejnych miejscach znalazły się tereny zielone (30,36%), oświata i opieka przedszkolna (25,64%), bezpieczeństwo publiczne (24,21%) oraz czystość i estetyka miasta (22,75%).
 

Bielszczanie chcą miasta turystycznego

Ostatnim zagadnieniem, o które pytano bielszczan był kierunek rozwoju miasta. Tutaj zdecydowanie zwyciężyła turystyka, którą wskazało ponad 2/3 bielszczan (67,74%). Na drugim miejscu, jednak ze znaczącą mniejsza ilością wskazań (36,01%) znalazło się miasto nowych technologii. Wśród wskazań znalazł się także biznes (27,12%) oraz kultura i sztuka (25,52%). Najmniej bielszczan widzi szansę rozwoju Bielska-Białej poprzez sport (17,55% wskazań) oraz naukę (14,13%).
 
* * *
Badanie przeprowadzone zostało na zlecenie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przez Instytut Badań Samorządowych w sierpniu 2019 roku na losowo-kwotowej próbie 500 pełnoletnich mieszkańców Bielska-Białej metodą telefoniczną, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).
 
Jarosław Zięba
źródło: Instytut Badań Samorządowych / UM Bielsko-Biała
 

 

Czytaj też:


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama