Kurier.BB – Gazeta Miejska
Bielska oświata w pigułce

Samorząd Bielska-Białej prowadzi obecnie 107 placówek oświatowych tworzących 91 jednostek organizacyjnych. Uczęszcza do nich łącznie 25 248 uczniów.

Wydatki na oświatę to prawie jedna trzecia wszystkich wydatków z miejskiej kasy. Bielsko-Biała, jako miasto na prawach powiatu, jest organem prowadzącym dla placówek oświatowych podlegających zarówno samorządowi gminnemu, jak i powiatowemu. Oznacza to, że pod opieką bielskiego samorządu znajdują się przedszkola, szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe. Obecnie takich placówek jest łącznie 107, funkcjonują one w 91 jednostkach organizacyjnych. 
W grupie tej największą liczbę stanowią przedszkola (43, w tym 2 integracyjne i 1 z oddziałami specjalnymi). Uczęszcza do nich 5 193 dzieci przydzielonych do 219 oddziałów.
Dwukrotnie więcej (10 510) dzieci uczy się obecnie w bielskich szkołach podstawowych. Placówek takich jest w naszym mieście 29: 23 samodzielne i 6 szkół w zespołach. W grupie tej znajduje się 5 szkół specjalnych, 1 integracyjna, 1 z oddziałami integracyjnymi i 1 dla dorosłych).
Największa różnorodność panuje w grupie szkół ponadpodstawowych, do których uczęszcza w roku 2019/2020 łącznie 9 545 uczniów. W ramach 18 zespołów i samodzielnych szkół funkcjonują:
  • 8 liceów ogólnokształcących (w tym 1 z oddziałami integracyjnymi i 1 dla dorosłych), 
  • 9 szkół branżowych I stopnia (w tym 2 specjalne),
  • 8 techników (w tym 1 z oddziałami integracyjnymi),
  • 1 szkoła przysposabiającą do pracy,
  • 3 szkoły policealne.
Poza szkołami Bielsko-Biała jest organem prowadzących dla takich placówek jak Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Bielski Szkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej, Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii czy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Od 2018 roku miasto prowadzi także własny ośrodek doskonalenia nauczycieli.
Funkcjonowanie tak dużej liczby placówek sporo kosztuje. Na oświatę bielski samorząd wyda w 2019 roku 423,7 miliona złotych, co stanowi aż 31,75% całości budżetu miasta. Większość tej kwoty stanowi subwencja przekazywana z budżetu państwa na płace nauczycieli. W roku 2019 jest to 242 502 595 zł. Kwota ta jednak nie starcza na pokrycie całości kosztów wynagrodzeń i ich pochodnych, które planowane są w tym toku na 270,5 mln zł. 
Poza dopłatą do wynagrodzeń miasto finansuje także bieżące utrzymanie infrastruktury szkolnej. Łączne wydatki środków własnych na oświatę wyniosą w tym roku 174 mln złotych., co oznacza, że udział środków własnych Bielska-Białej w finansowaniu oświaty przekroczy w tym roku 41%. 
Jarosław Zięba
 

Czy wiesz, że…

  • Do przedszkoli prowadzonych przez Bielsko-Białą uczęszcza 77% ogółu dzieci w wieku przedszkolnym.
  • W tym roku, po raz kolejny, uczciowie  z Bielska-Białej zdali najlepiej w województwie śląskim egzamin gimnazjalny.
  • Najnowszą szkołą w Bielsku-Białej jest Szkoła Podstawowa nr 30. Powstała 1 września 2019 r. przy ul. Mazańcowickiej 34.
  • V Liceum Ogólnokształcące jest najlepszą szkołą w województwie śląskim według prestiżowego rankingu magazynu „Perspektywy”. „Piątka” zajmuje także wysokie, 13 miejsce w kraju. W pierwszej setce (na 88. miejscu) jest też III LO im. S. Żeromskiego.
  • Wśród najlepszych techników w kraju znalazły się Technikum nr 4 w Zespole Szkół Ekonomicznych (36 miejsce) i Technikum nr 1 w Bielskiej Szkole Przemysłowej (47 miejsce).
Zobacz też:


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama