Kurier.BB – Gazeta Miejska
Drogi w lesie

Nie kończą się kłopoty związane z remontami głównych arterii komunikacyjnych w Bielsku-Białej.

Dziś już wiemy na pewno, że obie najważniejsze inwestycje drogowe, czyli DW 942 (Cieszyńska) i DK 52 (Krakowska/Żywiecka) są znacznie opóźnione i nie zostaną ukończone w przewidywanym terminie. 
Modernizacja ulicy Cieszyńskiej notuje opóźnienia głownie ze względów formalnych, związanych z przejęciem terenu pod inwestycję. Do tej pory nie wszystkie tereny zostały przekazane inwestorowi, trwają spory formalne uniemożliwiające rozpoczęcie przebudowy niektórych odcinków. Rodzi to oczywiście pytania o jakość przygotowania tej inwestycji, tym bardziej że zanotowała ona przecież kilkuletni poślizg już na etapie uzyskania pozwolenia na rozpoczęcie budowy. Bez względu na opinię o przyczynach takiego stanu rzeczy, konsekwencją opóźnień na placu budowy są nie tylko przedłużające się problemy komunikacyjne w zachodniej części miasta, ale także zagrożenie montażu finansowego inwestycji (w tym roku miasto nie otrzyma wszystkich planowanych kwot z funduszy unijnych). 
Nieco inaczej rysuje się sytuacja na budowie Krakowskiej i Żywieckiej. Tam opóźnienia spowodowane są przyczynami obiektywnymi, niezależnymi od wykonawcy i trudnymi do przewidzenia przez inwestora. Podczas prac drogowych natrafiono na instalacje i urządzenia, których nie było w dostępnej dokumentacji technicznej. Pociągnęło to za sobą konieczność wykonywania dodatkowych robót, w tym z udziałem przedsiębiorstw komunalnych (Aqua, Therma). Wykonawca deklaruje jednak gotowość do przywrócenia przed zimą ruchu dwukierunkowego na całej długości ulicy Krakowskiej, z tym że część robót związanych z nawierzchnią bitumiczną oraz znakowaniem drogi zostanie dokończona dopiero na wiosnę. 
 
man


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama