Kurier.BB – Gazeta Miejska
Pierwszy raport o stanie miasta

Czerwiec to w samorządzie tradycyjny czas rozliczeń władz miejskich za poprzedni rok.

Czerwiec to w samorządzie tradycyjny czas rozliczeń władz miejskich za poprzedni rok. Dotychczas odbywało się to w formie udzielenia (lub nieudzielenia) absolutorium za wykonanie budżetu. Radni głosowali nad wnioskiem komisji rewizyjnej, która sprawdzała wyłącznie wykonanie planu finansowego. Tego, by w procedurze absolutoryjnej nie wychodzić poza ocenę spraw finansowych, pilnowała Regionalna Izba Obrachunkowa. Gdyby radni głosowali nie ze względów merytorycznych, lecz politycznych, RIO mogło unieważnić taką uchwałę.
Od tego roku w ocenie władz miasta pojawił się nowy element: wotum zaufania dla prezydenta miasta. Musi ono poprzedzać absolutorium. Podstawą do udzielenia wotum zaufania jest coroczny „Raport o stanie miasta”, który prezydent musi przedstawić radzie do końca maja. Raport jest przez radnych oceniany, a debata kończy się głosowaniem nad wotum zaufania dla prezydenta. Jeśli prezydent w dwóch kolejnych latach nie uzyska wotum zaufania, rada może ogłosić referendum w sprawie odwołania prezydenta. 
„Raport o stanie miasta” to najpełniejszy opis miasta, jaki dotychczas sporządzono. Zawiera najważniejsze dane demograficzne, dane finansowe o mieście, informację o mieniu komunalnym i samorządowych spółkach oraz o planowaniu przestrzennym. W raporcie znajdziemy także opis poszczególnych programów i polityk, prowadzonych przez miasto, od Strategii Rozwoju Miasta, poprzez Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, Program Ochrony Środowiska, Program Rodzina Plus, aż po Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Istotną cześć Raportu stanowią także informacje o działaniach promocyjnych miasta, wydarzeniach kulturalnych i sportowych, prowadzonych inwestycjach drogowych oraz stanie bielskich szkół  i przedszkoli. Raport kończy się opisem realizacji budżetu obywatelskiego. Całość raportu dostępna jest w internecie pod adresem: http://bielsko-biala.pl/strona-730-raport_o_stanie_miasta.html
Rada Miejska w Bielsku-Białej, tak jak inne samorządy, zajmowała się raportem po raz pierwszy. Debata na ten temat odbyła się na sesji 10 czerwca. Najpierw prezydent Jarosław Klimaszewski przedstawił w prawie godzinnej prezentacji treść raportu, potem odnosili się do niej radni z poszczególnych klubów. Ustawa przewiduje możliwość zabrania głosu także przez mieszkańców, po uprzednim zgłoszeniu popartym 20 podpisami, jednak tym razem nikt nie skorzystał z tej możliwości. 
Najczęściej w dyskusji pojawiały się głosy, wskazujące na potrzebę uzupełnienia danych lub innego ich uporządkowania, które poprawiałoby czytelność raportu. Tego oczekiwali np. radny Janusz Buzek i radny Konrad Łoś, obaj z klubu PiS. Z kolei radna Agnieszka Gorgoń-Komor z klubu PO polemizowała z tymi postulatami, zwracając uwagę na już dużą objętość raportu (257 stron) i sugerowała raczej ograniczenie dokumentu i skupienie się na trendach i procesach o strategicznym znaczeniu. Radna Niezależnych.BB,
Małgorzata Zarębska, zwró-
ciła uwagę na pewien paradoks, związany z rozpatrywaniem pierwszego raportu: otóż opisuje on stan miasta wynikający z rządów poprzedniego prezydenta, Jacka Krywulta, natomiast skutki głosowania nad raportem dotyczą już nowego prezydenta. Spór wywołał także zestaw rankingów, umieszczonych w raporcie: niektórzy radni wskazywali, że umieszczono tylko te rankingi, w których Bielsko-Biała wypada dobrze, pomijając te, w których plasuje się na dalszych miejscach (radny Bronisław Szafarczyk z PiS przywołał w tym kontekście ranking rowerowy, a Janusz Okrzesik z Niezależnych.BB – ranking miast o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu). 
W końcowym głosowaniu żaden z radnych nie był przeciwny udzieleniu wotum zaufania. 16 radnych głosowało za, a 9 wstrzymało się od głosu. 
red
 


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama