Kurier.BB – Gazeta Miejska
Budżet obywatelski po korekcie

Podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej przyjęta została nowa uchwała w sprawie Budżetu Obywatelskiego w Bielsku-Białej.

Konieczność  przyjęcia nowego dokumentu wynikała z zakwestionowania przez Wojewodę Śląskiego niektórych zapisów uchwały przyjętej w marcu bieżącego roku. Zastrzeżenie organu dotyczyły głównie sposobu głosowania, który Wojewoda uznał za faworyzujący grupę mieszkańców, którzy posiadają dostęp do internetu i telefonu komórkowego. 
Uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego na rok 2020 bielscy radni przyjęli w marcu. Zgodnie z jej zapisami wybór projektów  do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego odbywać się miał tylko elektronicznie. Przyjęte zasady były analogiczne do tych, które obowiązywały w głosowaniu nad projektami Budżetu Obywatelskiego 2019, które przeprowadzone zostało we wrześniu 2018 roku. Zapisy uchwały zakwestionował jednak Wojewoda Śląski, który uznał, że regulacje przyjęte w uchwale nie służą realizacji nałożonego przez ustawodawcę wymogu uwzględnienia zasad równości i bezpośredniości głosowania.  „W ocenie organu system głosowania przyjęty przez Radę Miejską faworyzuje jedynie jedną grupę mieszkańców Gminy Bielsko-Biała i tylko tej grupie zapewnia dostęp do głosowania. Do grupy tej należą mieszkańcy, którzy posiadają dostęp do internetu i telefonu komórkowego” – czytamy w uzasadnieniu. 
Decyzja Wojewody wymusiła na bielskich radnych zmianę sposobu głosowania i ponowne przyjęcie uchwały. Na sesji 10 czerwca podjęto decyzję, iż głosowanie nad budżetem obywatelskim na rok 2020 przeprowadzone zostanie w dwóch formach: papierowej i elektronicznej. Dodatkowo przyjęto obostrzenie, że z jednego numeru telefonu będzie można potwierdzić tylko jedno głosowanie elektroniczne. W marcowej wersji uchwały z jednego numeru telefonu swoje głosowanie potwierdzić mogło do pięciu osób uprawnionych do głosowania.
Dodatkowo Wojewoda zakwestionował jeszcze kilka innych zapisów uchwały z marca, do których musiała się ustosunkować Rada Miejska. I tak w nowej uchwale nie znalazły się zapisy o tzw. puli prezydenckiej oraz możliwości przedłużenia realizacji projektu na kolejny rok kalendarzowy. Usunięcie pierwszego zapisu oznacza, że w przypadku zwiększonych  kosztów (np. w skutek podniesienia kosztów realizacji na etapie przetargu)  prezydent nie będzie mógł zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację projektu, a sam projekt nie będzie mógł być realizowany. Zapisy uchwały z marca pozwalały na dopłatę do projektu –  w razie konieczności – do 10% pierwotnych kosztów  z tzw. puli prezydenckiej. 
Z kolei zakwestionowanie zapisu o przesunięciu środków na realizację projektu na kolejny rok budżetowy utrudni możliwość realizacji projektu w kolejnym roku kalendarzowym. Jak pokazuje praktyka budżetu obywatelskiego przypadki takie wcale nie są rzadkością, a powodem przesunięcia realizacji w czasie mogą być między innymi problemy z rozstrzygnięciem przetargów. 
Konieczność ponownego uchwalenia przepisów dotyczących budżetu obywatelskiego nie przerwała procesu zgłaszania budżetowych projektów na rok 2020. Termin zgłaszania propozycji minął 23 maja, a w ostatnich dniach na stronie Urzędu Miejskiego pojawiła się lista zgłoszonych projektów. 
Wśród projektów ogólnomiejskich znalazły się zarówno propozycje inwestycyjne, jak i tak zwane projekty miękkie, w ramach których planowana jest realizacja koncertów, festiwali czy szkoleń. 
Obecnie wszystkie zgłoszone projekty są weryfikowane pod względem możliwości ich realizacji  Lista projektów, które zostaną poddane pod głosowanie opublikowana ma być do 13 września, natomiast samo głosowanie przeprowadzone zostanie między 16 września a 1 października. 
Przypomnijmy, że na Budżet Obywatelski 2020 przeznaczona ma być najwyższa jak dotąd kwota – 6 milionów złotych. 4,5 miliona wydane zostaną na projekty osiedlowe (po 150 tys. na każde z 30 osiedli), zaś 1,5 miliona przeznaczone zostanie na realizację zwycięskich projektów ogólnomiejskich.
Jarosław Zięba
 
Budżet Obywatelski 2020 w liczbach
Do Budżetu Obywatelskiego 2020 zgłoszono 84 projekty: 63 osiedlowe i 21 ogólnomiejskich. Najwięcej projektów zgłoszonych zostało na osiedlu Karpackim - aż 5. Niewiele mniej, bo 4 projekty do wyboru będą mieli jesienią mieszkańcy Leszczyn. Na drugim biegunie znalazła się Biała Śródmieście, gdzie nie zgłoszono żadnego projektu osiedlowego.
 


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama