Gra o milion
Gra o milion

16 czerwca odbędą się w naszym mieście wybory do rad osiedlowych. Będą to wybory powszechne i bezpośrednie – rady osiedli będą wybierać mieszkańcy dzielnic.

Miejska Komisja Wyborcza zdecydowała, że lokale wyborcze będą w tych samych miejscach co w wyborach europejskich. Aby wybory były ważne, frekwencja musi wynieść co najmniej 3% uprawnionych do glosowania w danej dzielnicy. 
 
Warto wziąć udział w tym głosowaniu! Oto bowiem Prezydent Jarosław Klimaszewski na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej, Janusza Okrzesika, zdecydował się przeznaczyć dodatkowy milion złotych dla najbardziej aktywnych dzielnic w naszym mieście. Zostanie on podzielony pomiędzy pięć osiedli, w których będzie najwyższa frekwencja wyborcza. Mieszkańcy najaktywniejszej dzielnicy otrzymają do swojej dyspozycji aż 500 tys. złotych, o których przeznaczeniu zdecyduje nowa rada osiedla. Propozycje zwycięskich dzielnic zostaną uwzględnione w projekcie przyszłorocznego budżetu. 
 
Osiedla  to, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, jednostki pomocnicze Miasta. Jednostkę pomocniczą tworzy Rada Miasta w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Osiedla stanowią najniższy, pomocniczy szczebel samorządu miejskiego i ściśle współpracują z Radą Miejską w Bielsku-Białej oraz Prezydentem Miasta.  Osiedla jako jednostki pomocnicze Miasta utworzone zostały uchwałami Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Statutu Miasta. Na czele każdego osiedla stoi Rada Osiedla. Najważniejszym zadaniem Rady Osiedla jest aktywne uczestniczenie w życiu lokalnych wspólnot i tworzenie sąsiedzkich więzi na danym obszarze. Rady Osiedli zajmują się inicjowaniem i wspieraniem działań tworzących lokalne więzi. Dzięki takim inicjatywom mieszkańcy danego osiedla mają szansę się wzajemnie poznawać i integrować.
W naszym mieście istnieje 30 jednostek pomocniczych samorządu, zwanych osiedlami. Nie posiadają one osobowości prawnej, nie dysponują własnym budżetem, pełnią jedynie rolę konsultacyjną i integrującą lokalne społeczności. Rady Osiedli, rodzaj dzielnicowego samorządu, działają obecnie w 27 dzielnicach. Od 2015 roku, decyzją ówczesnej Rady Miejskiej, wybory radnych osiedlowych odbywają się w formule wyborów powszechnych, czyli każdą radę osiedla wybierają w głosowaniu mieszkańcy danej dzielnicy, posiadający prawo wyborcze. Sprawne funkcjonowanie rad osiedlowych napotykało w ostatnich latach na wiele trudności, osiedlowi radni narzekali na brak komunikacji z Urzędem Miejskim, lekceważenie ze strony władz miasta i brak rzeczywistego wpływu na sprawy swojej dzielnicy. W nowej kadencji Rada Miejska i Prezydent Miasta podjęli szereg działań, zwiększających rolę i kompetencje rad osiedlowych.
 
O ostatnich zmianach statutów rad siedli, które przyznają tym organom zdecydowanie więcej kompetencji piszemy w tekście Rady osiedli dostały więcej uprawnień.
Obecna kadencja rad osiedlowych zakończyła się 10 maja, stąd konieczność zarządzenia nowych wyborów. Decyzją Rady Miejskiej odbędą się one 16 czerwca. 
Wybierać będziemy wtedy 450 osiedlowych radnych. Pierwszy termin zgłaszania kandydatów minął 17 maja. Do tego czasu zgłosiło się dokładnie 500 kandydatów. 
W przypadku 12 osiedli Miejska Komisja Wyborcza zarządziła dodatkowy nabór kandydatów ze względu na zbyt małą ilość zgłoszeń do przeprowadzenia wyborów.  W osiedlach tych kandydaci mogą zgłaszać się jeszcze do środy, 22 maja (patrz poniżej - tekst „Kandydaci do środy). 
Aby wybory do danej rady były ważne zagłosować musi co najmniej 3% uprawnionych mieszkańców osiedla. W poprzednich wyborach frekwencja wyniosła 20%, jednak wtedy wybory osiedlowe połączone były z wyborami prezydenta RP.
red
 
 


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama