Miasto bogate czy biedne?
Miasto bogate czy biedne?

Bielsko-Biała uchodzi za miasto bogate, z niskim bezrobociem, wysokim budżetem i ponadprzeciętnym poziomem życia.

To wszystko prawda, tak samo jak i to, że pod względem wartości produkcji przemysłowej Podbeskidzie jest przed okręgiem katowickim, a w bielskim urzędzie skarbowym rozlicza się ponad 250 milionerów (dochód roczny, nie majątek). Czy możemy więc powiedzieć, że Bielsko-Biała to miasto bogate? 
Tak, z pewnością, ale to nie znaczy, że wszyscy bielszczanie są bogaci. I dziś chcemy napisać o tych, którzy bogaci nie są i którzy potrzebują pomocy od wspólnoty, czyli od miejskiego samorządu. Bezrobotni, chorzy i starsi, niepełnosprawni, dzieci bez właściwej opieki rodzicielskiej, eksmitowani z dotychczasowych mieszkań – wiecie, ilu ich jest i na co wydaliśmy w ub. roku 217 mln złotych ze wspólnej kasy.
 

Pomoc społeczna

W roku 2018 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przyjęto 59.914 wniosków o pomoc, przeprowadzono 9.990 wywiadów środowiskowych oraz wydano 65.596 decyzji.

Ze wsparcia udzielanego na podstawie Ustawy o pomocy społecznej skorzystało 2.541 środowisk (najczęściej – gospodarstwo domowe), a łączna ilość osób w rodzinach, do których trafiła pomoc to 4.711. 
Liczba rodzin, które korzystają ze wsparcia MOPS, szybko maleje w ostatnich latach. W 2015 roku takich rodzin było bowiem prawie 3,5 tysiąca, liczących 7700 osób. Szczególnie szybką poprawę widać wśród najmłodszych, objętych opieką, nie ubywa natomiast osób najstarszych, korzystających z różnych form wsparcia. 
Powodem udzielenia wsparcia pieniężnego lub w innej formie materialnej były najczęściej (przyczyn może być kilka, stąd liczby nie sumują się do 100%):
 • Długotrwała lub ciężka choroba – 1418 rodzin
 • Niepełnosprawność – 1090 rodzin
 • Ubóstwo – 832 rodziny
 • Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych – 559 rodzin (ale w nich aż 1807 osób)
 • Bezrobocie – 349 rodzin
 • Alkoholizm – 339 rodzin
Pomocy udzielono także 159 osobom bezdomnym i 27 zwolnionym z zakładu karnego.
Blisko 400 osób korzystało z pomocy w formie usług opiekuńczych. Udzielono ich w 2018 r. prawie 100 tysięcy, co kosztowało budżet miasta ponad 2,7 mln zł. Dodatkowo specjalistycznych usług opiekuńczych udzielono 89 osobom z zaburzeniami psychicznymi. 
Na koszt miasta odbyło się w ub. roku 20 pogrzebów, co kosztowało budżet 48 tys. zł
 

Mieszkania komunalne i socjalne

W zasobach miejskich znajduje się prawie 6,5 tys. mieszkań komunalnych. W tej liczbie jest też 255 lokali socjalnych, o obniżonym standardzie, przeznaczonych dla znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji materialnej i życiowej, np. po eksmisjach. Liczba lokali socjalnych systematycznie maleje, jeszcze w 2015 roku było ich o sto więcej. 
W ub. roku złożono 582 wnioski o przydział mieszkania komunalnego, natomiast na mieszkania komunalne oczekuje 130 osób. 
Ponad 2 tysiące bielskich rodzin otrzymuje dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę ponad 4 mln zł, z kolei 976 gospodarstw domowych wspierane jest poprzez dodatek energetyczny (do ogrzewania), co stanowi wydatek 117 tys. zł.
 

Niepełnosprawność

162 osoby uzyskały pomoc na likwidacje barier architektonicznych, technicznych i innych w komunikowaniu się na kwotę 570 tys. zł.  Miasto dofinansowało także 157 osobom z niepełnosprawnościami turnusy rehabilitacyjne, a 803 – sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny. Kwotą 100 tys. zł Bielsko-Biała wsparło też 17 imprez sportowych, w których wzięło udział 617 osób z niepełnosprawnościami. 
Wypłacono również ponad 1,6 mln zł na zasiłek pielęgnacyjny dla niepełnosprawnych dzieci oraz 4,77 mln dla niepełnosprawnych powyżej 16 roku życia. 
 

Bezrobocie

Stopa bezrobocia na koniec 2018 roku w mieście Bielsko-Biała wyniosła 1,9% , to znaczy że bez pracy pozostawało 2.058 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.
Jest to o 0,4 pkt. procentowego mniej w stosunku do analogicznego okresu w 2017 roku (spadek o 405 osób). Miasto cechuje się jedną z najniższych stóp bezrobocia zarówno w skali województwa śląskiego (4,3%), jak również w skali kraju (5,8%). 
Wśród osób bezrobotnych najwięcej posiada wykształcenie gimnazjalne i niższe – 475 osób (23,1%). Na wysokim poziomie utrzymuje się również udział osób z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (21,2%). Osoby z wykształceniem wyższym stanowiły 23,1% ogółu bezrobotnych. Udział osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym zwiększył się o 0,7 pkt. procentowego w porównaniu do 2017 roku i wyniósł 10,5%.
Ponad połowa osób bezrobotnych z terenu Bielska-Białej (56%) to kobiety. W porównaniu z rokiem 2017 odsetek ten zwiększył się o 0,8 pkt. procentowego. Osoby młode do 30 roku życia stanowią 17,7% ogółu zarejestrowanych, a 32,8% to osoby po 50 roku życia. Porównując te dane do analogicznego okresu z roku 2017 można zauważyć, że odsetek osób po 50 roku życia zmniejszył się o 1,6 pkt procentowego. 
Zmniejsza się ilość osób długotrwale bezrobotnych. Nastąpił spadek ich udziału w ogólnej liczbie bezrobotnych z 46,7% w 2017 roku do 41,2% w 2018.
Z ogólnej liczby 876 bezrobotnych posiada prawo do zasiłku.
 

Dzieci

599 dzieci z Bielska-Białej korzystało z pomocy w formie posiłków. Wydano ich w ciągu roku ponad 60 tysięcy za łączną kwotę 410 000 zł.
W Bielsku-Białej funkcjonują 194 rodziny zastępcze, z czego większość to rodziny spokrewnione, a tylko 10 to rodziny zastępcze zawodowe. Łącznie w rodzinach zastępczych przebywa 272 dzieci. Dofinansowanie miasta do pieczy zastępczej wynosi 3,5 mln zł.
11 161 bielskich rodzin korzysta ze świadczenia wychowawczego, tzw. „Programu 500+”. Łącznie w 2018 r. wypłacono w ramach programu 83 mln 336 tys. zł. 
976 rodzin otrzymuje wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego, co kosztuje ponad 6 mln zł.
263 uczniów otrzymuje od miasta stypendia socjalne i zasiłki szkolne (239 tys. zł).
 
 

Organizacja pozarządowe w pomocy społecznej

Nie tylko instytucje samorządowe, ale również organizacje społeczne prowadzą działania z zakresu pomocy społecznej. Często zlecenie takich zadań społecznikom jest po prostu tańsze niż realizacja tych samych działań przez urzędników.
W 2018 r. Urząd Miejski zlecił i sfinansował m.in. 
 • Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż
 • Opiekę i wychowanie dzieci i młodzieży z trudnościami wychowawczymi – Klubowi Inteligencji Katolickiej (Świetlica Dzieciątka Jezus) i Towarzystwu Psychoprofilaktycznemu (street-working, projekt Ulica Kreatywna)
 • Prowadzenie animacji podwórkowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych – Stowarzyszeniu Hajstra
 • Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci w dzielnicy Biała-Wschód – Charytatywnemu Stowarzyszeniu Opiekuńczo-Wychowawczemu „Ignis”
 • Prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla osób starszych – Klubowi Inteligencji Katolickiej (Dom Opieki „Józefów”)
 • Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami – Stowarzyszeniu „Teatr Grodzki”
 • Aktywizację i integrację osób starszych i osób z niepełnosprawnościami – kilkunastu podmiotom, np. Towarzystwu Pomocy im. Św. Brata Alberta, Fundacji Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja”, Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Razem”
 • Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii – Katolickiemu Towarzystwu Kulturalnemu (klub trzeźwościowy Arka), Bielskiemu Towarzystwu Trzeźwości, Bielskiemu Stowarzyszeniu Abstynentów Klub „Wzajemność”
 • Pomoc osobom bezdomnym i bezrobotnym – Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej (Bank Chleba)
 • Wypoczynek dzieci i młodzieży – Związkowi Harcerstwa Polskiego, Związkowi Harcerstwa Rzeczpospolitej, Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Wielkie Serce”, Fundacji Jonatan
 

Instytucje pomocy społecznej w Bielsku-Białej

 

Nazwa instytucji

Ilość placówek

Ilość osób korzystających

Koszt utrzymania placówki

(mln zł)

Środowiskowy Dom Pomocy

1

65

1,2

Dzienny Dom Pomocy

2

62

0,5

Noclegownie, schroniska i domy dla bezdomnych

3

392

1,4

Klub samopomocy

3

160

0,6

Dom pomocy społecznej

4

271

16,0

Mieszkania chronione

7

55

0,6

Ośrodek interwencji kryzysowej

1

2176

0,9

Placówki wsparcia dziennego

(np. świetlice środowiskowe)

14

728

3,1

Warsztat terapii zajęciowej

2

80

1,5

 

Wszystkie dane za:
 1. Oceną zasobów pomocy społecznej za 2018 rok, sporządzoną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 2. Sprawozdaniem z realizacji „Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

 


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama