Miejski raport mieszkaniowy
Miejski raport mieszkaniowy

Kto korzysta z mieszkań komunalnych?

Zasady wynajmu lokali mieszkalnych gminy – komunalnych oraz socjalnych, czyli lokali o obniżonym standardzie – z mieszkaniowego zasobu Miasta Bielska - Białej reguluje w sprawie przyjęcia „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bielska-Białej” przyjęta przez Radę Miejską 19 czerwca 2018 roku. Co z niej wynika?
Mieszkaniec Bielska-Białej, który chce ubiegać się o pomoc mieszkaniową z zasobu Miasta zobowiązany jest złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami, druki te stanowią załącznik do ww. uchwały. Druk wniosku oraz tekst uchwały dostępne są w Biurze Obsługi Interesanta w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Lipnickiej 26 (parter budynku) oraz na stronie internetowej ZGM.
Zgodnie z §23 ust. 3 wspomnianej uchwały przyjmuje się zasadę opracowywania co najmniej raz w roku list wynajmu, sporządzanych na podstawie wniosków pozytywnie zweryfikowanych do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego decyzję  o rozpoczęciu prac nad listą. Pozyskiwanie wolnych lokali następuję przede wszystkim w drodze naturalnego ruchu ludności, lokali o różnych standardzie, wyposażeniu i stanie technicznych, a przed kolejnym zasiedleniem konieczne są remonty i modernizacje. Fakt ten wpływa na czas realizacji list wynajmu.
Na koniec 2018 roku na mieszkanie komunalne oczekiwało w Bielsku-Białej 582 osoby. Wśród oczekujących było 129 osób już umieszczonych na listach wynajmu, zaś 15 wniosków było w trakcie rozpatrywania.
 

Jak długo czeka się na mieszkanie komunalne?

Mówiąc o okresie oczekiwania na lokal mieszkalny należy przez to rozumieć okres od momentu ogłoszenia listy wynajmu lokali (na której znajdują się nazwiska osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta) do momentu złożenia pierwszej propozycji najmu lokalu. Badanie czasu oczekiwania od momentu złożenia wniosku o najem lokalu jest znacznie utrudnione z uwagi na zbyt dużą ilość zmiennych – w trakcie rozpatrywania wniosku, może on nie uzyskać wystarczającej ilości punktów, która kwalifikowałaby go do umieszczenia na liście wynajmu lokali. W takiej sytuacji wniosek będzie rozpatrywany przy opracowywaniu kolejnej listy wynajmu lokali, jednak po jego uprzedniej aktualizacji, której z kolei wnioskodawcy nie zawsze dokonują. Zdarza się także, że z przyczyn losowych leżących po stronie wnioskodawcy wniosek nie może być zrealizowany.
Realizacja każdej z list ma inny przebieg. Dla przykładu: średni czas oczekiwania przy realizacji list z roku 2013/2014 wynosił: bieżącej 10 miesięcy, a listy do remontu gruntownego przez najemcę - 7 miesięcy, zaś z 
roku 2015/2016: bieżącej - 6,5 miesiąca, do remontu gruntownego - 5 miesięcy. Obecnie w realizacji jest lista sporządzona na lata 2017/2018.
Nowo opracowane (w 2018 roku) zasady wynajmu w założeniu skrócą czas oczekiwania – zrezygnowano bowiem z tzw. zamrażarki, czyli rocznego kryterium oczekiwania wnioskodawców przed uwzględnieniem w pracach nad listami mieszkań. Czy rzeczywiście tak będzie okaże się dopiero za jakiś czas, gdyż listy wynajmu mieszkań w oparciu o nowe zasady są dopiero opracowywane.

 

Czy wiesz, że…

  • Mieszkaniowy zasób Bielska-Białej składa się z 6457 lokali mieszkalnych (stan na 31.12.2018 r).
  • Ostatnio nowowybudowane mieszkania komunalne w naszym mieście oddano do użytku w roku 2018 w budynku przy ul. Jaskrowej 13 w Wapienicy (budynek prezentujmy na zdjęciu)
  • Łączna powierzchnia bielskich lokali komunalnych wynosi 306,3 tys. m2.
  • Średnia powierzchnia mieszkania komunalnego w naszym mieście wynosi ok. 47 m2
  • W roku 2017 wyremontowano 154, zaś w 2018 - 204 lokale komunalne.
  • Na koniec 2018 roku w zasobie ZGM było 428  pustostanów mieszkalnych, jednak liczba ta stale się zmienia. ZGM na bieżąco remontuje lokale, które po ocenie technicznej i remoncie nadal mogą pełnić funkcje mieszkalne.
  • Stawka bazowa czynszu w lokalu komunalnym wynosi 4 zł/m2. Do tego należy doliczyć tzw. czynniki obniżające i podwyższające (np. docieplenie budynku, centralne ogrzewanie, położenie lokalu w budynku).  Maksymalny czynsz może wynosić 9,10 zł/m2, natomiast minimalny 1,6 zł/m2.
  • Bielsko-Biała posiada 255 mieszkań socjalnych,  w tym w zasobie wydzielonym przy ul. Jana III Sobieskiego w Wapienicy – 110 lokali (stan na 31.12.2018 roku).
  • Średnia powierzchnia lokalu socjalnego wynosi w Bielsku-Białej ok. 28,5 m2
  • Stawka za wynajem lokalu socjalnego jest jedna dla wszystkich najemców i wynosi 0,60 zł/m2 .

 

Zobacz też:

 


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama