Sprawdź, gdzie mieszkasz
Sprawdź, gdzie mieszkasz

Prezydent miasta wyłożył do publicznego wglądu projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska–Białej.

Jest to dokument określający kierunki polityki przestrzennej gminy. Zapoznając się z nim, zyskujemy informacje o tym, jakiego typu obiekty znajdują się i w przyszłości znaleźć się mogą w naszym najbliższym otoczeniu. 
Pamiętajmy o tym, że studium to nie to samo, co miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Ten ostatni bezpośrednio wiąże mieszkańców, ustalając przeznaczenie danego terenu oraz określając sposoby zagospodarowania i warunków zabudowy terenu. Teren może być przeznaczony na funkcje: mieszkaniową, usługową, użytkowo-rolniczą, techniczno-produkcyjną, komunikacyjną. Plan może też zakładać istnienie na danym terenie zieleni i wód. Z planu zagospodarowania przestrzennego inwestor dowiaduje się, czy działka przeznaczona jest pod zabudowę, a jeżeli tak, to pod jaką (przykładowo: domy jednorodzinne lub zabudowa szeregowa; domy parterowe lub piętrowe itp.). To na podstawie planu inwestor uzyskuje pozwolenie na budowę. Jednakże plan zagospodarowania przestrzennego nie jest opracowany dla każdego terenu w mieście. Dlatego gdy dla danego miejsca jeszcze go nie uchwalono, należy zwrócić się do urzędu o decyzję o warunkach zabudowy. 
Czym innym jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jest to osobny, samodzielny akt planistyczny, który wytycza kierunki rozwoju przestrzennego na terenie, który obejmuje, stanowiąc podstawę uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego gminy. W przeciwieństwie do planu, studium bezpośrednio nie zobowiązuje mieszkańca do określonych decyzji przy chociażby budowie domu. Zobowiązuje natomiast miejskich planistów do tworzenia planów w ramach wytycznych, zawartych w studium. Co ważne, studium jest informacją o potencjalnym przeznaczeniu gruntów w przyszłości, jednak nie przesądza ono ostatecznie ich przeznaczenia. Co zrozumiałe, bywa to często irytujące dla mieszkańców, ponieważ nie mają oni pewności, co do powstania obiektów typu droga czy obwodnica w pobliżu ich miejsc zamieszkania. Studium wprowadza taką możliwość, ale to czy ewentualna budowa faktycznie się rozpocznie, zależeć będzie od wielu czynników, jak choćby posiadania w przyszłości źródeł finansowania inwestycji, czy też tego, kto będzie rządził w naszym kraju, województwie i mieście za 5, 10 czy 20 lat. Na razie chodzi więc bardziej o zabezpieczenie danego terenu na przyszłość. 
Zgodnie z prawem projekt studium musi zostać udostępniony mieszkańcom do wglądu. Dotychczasowa praktyka w naszym mieście polegała na zamieszczaniu ogłoszeń o wyłożeniu w prasie miejscowej i na stronie internetowej urzędu. To ustawowe minimum nie pozwalało skutecznie dotrzeć do zainteresowanych. Dlatego pojawiło się ostatnio wiele głosów o potrzebie wydłużenia czasu wyłożenia projektu studium i zastosowania lepszych narzędzi do kontaktu z mieszkańcami. 
Do 7 marca projekt przejrzeć można w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Miasta www.biurorozwojumiasta.b-biala.pl oraz w siedzibie Biura przy Placu Ratuszowym 6 w  poniedziałek, wtorek, środę i piątek od 11:00 do 13:00, a także we czwartek od 14:00 do 17:00. Natomiast 28 lutego o godzinie 17:00 po raz drugi odbędzie się dyskusja publiczna nad studium w sali sesyjnej ratusza. Konsultacje w sprawie studium organizują też niektóre rady osiedli – informacji najlepiej szukać na ich stronach internetowych i Facebooku. Uwagi do projektu wnosić można do 28 marca, adresując je do prezydenta miasta oraz podając imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres. Pamiętać trzeba o oznaczeniu w piśmie numeru nieruchomości, której uwaga dotyczy. 
 
Tomasz Wawak


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama