Budżet Obywatelski – idą zmiany
Budżet Obywatelski – idą zmiany

Wprowadzone w ubiegłym roku zmiany ustawowe powodują konieczność zmian również w bielskim Budżecie Obywatelskim.

Zmienią się na przykład zasady zgłaszania do Budżetu Obywatelskiego projektów lokalnych. 
Każda jednostka pomocnicza (czyli jedno z 30 osiedli, na które podzielone jest miasto) będzie miała ustaloną konkretną liczbę osób, które muszę poprzeć projekt, żeby ten mógł zostać zgłoszony. Ich liczba zostanie określona na podstawie liczby mieszkańców. Zmienia się też definicja mieszkańca, który nie musi już być osobą zameldowaną. Oznacza to, że prawo do zgłaszania zadań będą mieli również przyjezdni, którzy mieszkają na stałe w Bielsku-Białej, choć nie są zameldowani. Bez zmian pozostaje zasada, że zgłaszający musi mieć powyżej 16. lat (w innym przypadku potrzebna jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego). Rada Miejska może też zdecydować o utworzeniu, poza projektami osiedlowymi i ogólnomiejskimi, także kategorii projektów międzydzielnicowych, łączących kilka osiedli.
Najważniejszą zmianą jest obowiązkowe, narzucone przez ustawodawcę, przeznaczanie co najmniej 0,5% dochodów miasta na budżet partycypacyjny. Ta zasada będzie obowiązywać od przyszłego roku, dlatego w tej edycji bielski BO będzie liczył 4,5 mln zł, a od przyszłego roku – prawdopodobnie nawet ponad 6 milionów. 
30 stycznia w Ratuszu odbyło się z inicjatywy Przewodniczącego Rady Miejskiej spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami miasta, poświęcone właśnie budżetowi obywatelskiemu. Uczestniczyło w nim kilkadziesiąt osób, w tym liczna grupa radnych i członków rad osiedlowych. Zgłoszono wiele uwag i propozycji do uchwały ws. Budżetu Obywatelskiego. Najważniejsze z nich dotyczyły fazy realizacyjnej projektów, która w ubiegłych latach budziła najwięcej zastrzeżeń (w numerze z września ubr. publikowaliśmy długą listę niezrealizowanych projektów), m.in. postulowano możliwość zwiększenia przez Prezydenta limitu środków na realizację opóźnionych projektów (upływ czasu często powoduje wzrost kosztów), opracowanie raportu weryfikującego poprawne funkcjonowanie zrealizowanych projektów,  wprowadzenie zasady „zaprojektuj i wykonaj” dla mniejszych projektów osiedlowych. Sporo uwag dotyczyło też wstępnej weryfikacji projektów (usprawnienie procesu wyceny, przejrzystość składu zespołu weryfikacyjnego, problemy z określeniem własności terenu przewidzianego na projekt) oraz samego głosowania wśród mieszkańców (oczekiwanie lepszej promocji BO, powrót do głosowania na kartach do głosowania, wydłużenie czasu głosowania do dwóch tygodni). 
Wszystkie uwagi będą przedmiotem analizy radnych z Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności, która będzie prowadzić dalsze prace. Poprawiona uchwała trafi prawdopodobnie na marcową sesję Rady Miejskiej. 
red


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama