Zimowe utrzymanie dróg
Zimowe utrzymanie dróg

Każdej zimy jednym z problemów, z którym zmagają się władze miasta i zwykli bielszczanie, jest utrzymanie ulic w stanie przejezdności.

Plan działań, mających zapewnić bezpieczną jazdę po mieście w okresie zimowym to tak zwany Operat Organizacyjny Utrzymania Zimowego Dróg. Za realizację Operatu odpowiada Prezydent Miasta, który do pomocy powołuje specjalny organ, zwany Miejskim Komitetem Utrzymania Zimowego Dróg. W praktyce Komitetem kieruje Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej. 
W wypełnieniu zadań pomaga mu Dyspozytornia Utrzymania Zimowego Dróg, umiejscowiona w firmie Suez, przy ul. Reksia (obok składowiska odpadów). To właśnie spółka Suez i jej pracownicy wykonują większość zadań związanych z odśnieżaniem i posypywaniem ulic. Kontrolę nad realizacją zadań związanych z usuwaniem skutków zimy sprawuje z kolei Komenda Miejska Policji oraz Straż Miejska, poprzez stosowanie wobec winnych stwierdzonych zaniedbań środków oddziaływania wychowawczego i kar (pouczenia, zwrócenia uwagi, ostrzeżenia, grzywny w postaci mandatów karnych). 
W przypadku występowania oblodzenia dróg i gołoledzi lub opadów śniegu normalnych dla okresu zimowego, utrzymanie zimowe dróg prowadzone jest siłami i środkami własnymi SUEZ. W razie uznania opadów śnieżnych za klęskę żywiołową, osoby fizyczne i prawne dysponujące odpowiednimi środkami mogą być powołane do świadczeń osobistych i rzeczowych. Decyzję o ogłoszeniu stanu klęski żywiołowej na terenie gminy podejmuje Prezydent Miasta.  
Za utrzymanie zimowe większości dróg odpowiedzialny jest SUEZ, ale już za czyszczenie i udrażnianie kratek ściekowych w 57 głównych ulicach odpowiedzialny jest Miejski Zarząd Dróg. Za przejezdność dróg których administratorem nie jest MZD, odpowiedzialny jest administrator, do którego droga należy (najczęściej jest to spółdzielnia osiedlowa, zarządzająca drogami na swoim terenie). Za odśnieżanie ciągów dla pieszych odpowiada albo Suez albo MOPS, w zależności od zapisu w Operacie. 
red
 
 

Standardy utrzymania dróg w Bielsku-Białej

Drogi utrzymywane są w 4 standardach.
  • Standard II (w naszym mieście najwyższy) to jezdnia odśnieżona i posypana na całej szerokości, a ewentualne odstępstwa od standardu muszą zostać usunięte w czasie od 3 h (gołoledź) do 6 h (błoto pośniegowe). 
  • Standard III to jezdnia odśnieżona na całej szerokości, ale posypane mają być tylko skrzyżowania, przystanki i odcinki o nachyleniu powyżej 4 %. W tym standardzie odstępstwa od wymagań muszą być  zlikwidowane w ciągu 5-6 h.
  • Standard IV to jezdnia odśnieżona w całości, lecz posypana jedynie na odcinkach decydujących o możliwości ruchu, dopuszcza się nawet przerwy w komunikacji do 8 h. 
  • Standard V to ulice utrzymywane „na biało” z dopuszczalna przerwą w komunikacji nawet do 12 h. 
 
Zgodnie z najwyższym II standardem utrzymywanych jest w mieście 59 dróg, III standard obowiązuje na 156 ulicach, IV standard na 141 ulicach. 
Pozostałe ulice oraz sięgacze wszystkich ulic - z wyłączeniem dróg osiedlowych - utrzymywane będą „na biało” w ramach limitu godzin pracy ciągników wyposażonych w niezbędny osprzęt. Ta część prac powinna być wykonywana w ścisłej współpracy z przewodniczącymi Rad Osiedli. 13 rad osiedlowych, szczególnie dzielnic peryferyjnych, ma przyznane odrębne limity godzin pracy sprzętu do odśnieżania, najwięcej Wapienica (900 h), najmniej Biała Północ (300 h). 
 
Telefony do dyspozytorni, zarządzającej zimowym utrzymanie dróg: 499-20-16, 499-20-26.
 
Całość Operatu z wykazem ulic i chodników objętych poszczególnymi standardami utrzymania można znaleźć na stronach internetowych Urzędu Miejskiego. Wchodzimy przez stronę Urzędu Miejskiego http://um.bielsko.pl/ , następnie należy kliknąć ikonę Miasto i Mieszkańcy, odszukujemy na trzeciej podstronie folder „AKCJA ZIMA” 2018/2019, w tym folderze znajdziemy aktualny Operat. 
 
 
W ramach tematu "Zima w mieście" zobacz też:

 


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama