Straż Miejska w zimowej walce ze smogiem
Straż Miejska w zimowej walce ze smogiem

W 2016 roku na podstawie uchwały Rady Miejskiej w bielskiej Straży Miejskiej powołano do życia tzw. ekopatrol.

Do jego zadań należy m.in. zwalczanie problemu dzikich wysypisk śmieci, kontrola posesji pod kątem przestrzegania przez właścicieli przepisów,  dotyczących zbierania, gromadzenia i pozbywania się odpadów stałych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości, realizacja przepisów dotyczących usuwania wraków pojazdów itp. 
W zimie najważniejszym zadaniem strażników z ekopatrolu (obecnie w strukturze SM działają trzy dwuosobowe patrole) jest kontrola i zwalczanie spalania odpadów w przydomowych kotłowniach oraz stosowania paliw zabronionych tzw. „uchwałą antysmogową”. 
 
 
Mieszkańcy miasta często pytają, jaka jest podstawa prawna takich działań. Otóż strażnicy z ekopatrolu zostali upoważnieni do kontroli przez Prezydenta Miasta. Na mocy tego upoważnienia mają prawo do:
  • wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem na teren nieruchomości, wstępu do obiektu lub jego części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w  godzinach od 600 do 2200 na pozostały teren, 
  •  przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych, żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego, 
  • żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.
Właściciel kontrolowanej nieruchomości ma obowiązek wpuszczenia funkcjonariuszy.  Jeżeli odmówi to zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej zawartej art. 225 § 1. Kodeksu karnego: „Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.
Statystykę działań podjętych w ubiegłych okresach zimowych przedstawia poniższa tabelka, zaprezentowana 21.01 przez Straż Miejską podczas posiedzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej.
Liczba podjętych interwencji (w większości poprzedzonych zgłoszeniem przez mieszkańców miasta) daje pojęcie nie tylko o aktywności ekopatrolu, ale przede wszystkim o skali problemu. Zdziwienie może budzić jedynie malejąca ilość mandatów i pouczeń (czyżby sytuacja się poprawiała?)oraz zaledwie… jedna pobrana do analizy próbka popiołu.
Od tej zimy ekopatrole Straży Miejskiej dysponują także dronem, umożliwiającym lokalizację i analizę dymu, unoszącego się z domowych palenisk. Dron nie został zakupiony przez miasto, lecz jest jedynie wypożyczony z gliwickiej firmy Flytronic. Bezzałogowiec będzie latał nad miastem do końca sezonu grzewczego przez wskazane przez SM dziesięć dni.  Jak do tej pory ukarano mandatem tylko jedną osobę za spalanie zbyt mokrego (prawdopodobnie niesezonowanego) drewna. Po zakończeniu zimy redakcja Kuriera.BB zapyta o skuteczność dotychczasowych działań. 
 
red
 
foto: Straż Miejska w Bielsku-Białej
 
W ramach tematu "Zima w mieście" zobacz też:

 


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama